Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12936
Title: Ile wody naprawdę zużywamy? Ocena śladu wodnego Polaków związanego z konsumpcją żywności
Other Titles: How much water do we really use? Assessing water footprint of Poles related to the agricultural product consumption
Authors: Stępniewska, Małgorzata
Keywords: woda
ślad wodny
wirtualna woda
konsumpcja
water
water footprint
virtual water
consumption
Issue Date: 2014
Citation: Gospodarka Wodna 2014/9, 2014, s. 321-324
Abstract: Tradycyjnie krajowe bilanse zużycia wody w gospodarstwach domowych ograniczone są do zużycia bezpośredniego, wyrażonego jako wielkość poboru wód. Jednakże wskaźniki poboru wody nie dostarczają informacji na temat rzeczywistych potrzeb wodnych mieszkańców w relacji do ich konsumpcji. W badaniach wzięto pod uwagę także zużycie pośrednie – objętość wody zużytej do wytworzenia żywności konsumowanej przez ludność Polski (wirtualnej wody). Całkowity ślad wodny związany z konsumpcją żywności w Polsce w latach 2009-2010 wynosił 48988 mln m3/rok. Przeciętny konsument w Polsce cechował się śladem wodnym na poziomie 1271,4 m3/rok. Najwyższy wkład do całkowitego śladu wodnego konsumenta miało spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego (724,4 m3/os./rok), a następnie zbóż (266,9 m3/os./rok) oraz kawy, herbaty i kakao (82,1 m3/os./rok). W gospodarowaniu wodami oceny śladu wodnego stwarzają możliwość rozszerzenia zakresu analiz przez dodanie perspektywy konsumenta oraz ukazanie wpływu stylu życia i wyborów konsumpcyjnych na środowisko wodne.
Traditionally, the national balance sheets of water consumption in households are limited to statistics on the direct water use reported as the amount of water withdrawal. However, the water withdrawal indicators do not provide information on actual water needs of residents in relation to their consumption. The studies also considered indirect consumption – the volume of water used to produce food consumed by the population of Poland (virtual water). The total water footprint of agricultural products consumption in Poland in the years 2009-2010 amounted to 48988 million m3 per year. The average consumer in Poland had a water footprint of 1,271.4 m3/yr. The consumer consumption of livestock products (724. 4 m3/per capita/yr) and cereals (266.9 m3/per capita/yr) and coffee, tea, cocoa beans (82.1 m3/per capita/yr) constituted the highest contribution to the total water footprint. In water management, the water footprint assessment provides the opportunity to extend the scope of analysis by adding a consumer perspective and showing the impacts of lifestyles and consumption choices on the water environment.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12936
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ile_wody_naprawdę_zużywamy.pdf685.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.