Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12952
Title: GEORADAROWA IDENTYFIKACJA STRUKTUR PERYGLACJALNYCH NA WYSOCZYZNACH MORENOWYCH
Other Titles: GROUND PENETRATING RADAR IDENTIFICATION OF PERIGLACIAL STRUCTURES ON MORAINIC PLATEAUS
Authors: Kijowski, Andrzej
Młynarczyk, Zygmunt
Słowik, Marcin
Zwoliński, Zbigniew
Keywords: georadar
echogram
zdjęcia lotnicze
kliny mrozowe
litologia
Issue Date: 2009
Citation: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 19, 2009, s. 169-180.
Abstract: Zastosowanie zdjęć lotniczych do rejestracji struktur poligonalnych zostało przedstawione w wielu publikacjach z zakresu problematyki peryglacjalnej. W warunkach niedoboru wody w powierzchniowej warstwie gruntu na podstawie wyróżników glebowych i roślinnych zidentyfikowano struktury zmienności litologicznej. Na wysoczyznach morenowych poddanych procesom peryglacjalnym występują struktury sieci poligonalnych, które zostały w wyniku procesów postdepozycyjnych, głównie eolicznych i spływu powierzchniowego, wypełnione materiałem litologicznie odmiennym od odtoczenia. Zmienność litologiczna wypełnień uwidocznia ich układ przestrzenny. Te struktury peryglacjalne poddano na wybranych profilach badaniom teledetekcyjnym, georadarowym i sedymentologicznym. Analiza echogramów georadaru MALA ProEx pokazuje nieciągłości i modyfikacje sygnału radarowego, które są efektem odmienności litologicznej i zmienności stosunków wilgotnościowych w utworach budujących badane struktury. Wyniki badań pochodzące z interpretacji zdjęć lotniczych i pomiarów georadarowych dokumentują, że struktury peryglacjalne odzwierciedlają się w postaci zmiany fotofonu/barwy jak i sygnału radarowego. Profile georadarowe otwierają nowe możliwości badania struktur peryglacjalnych na obszarach młodoglacjalnych w celu pozyskania ich modelu trójwymiarowego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12952
ISBN: 978-83-61576-09-9
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georadarowa_identyfikacja.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.