Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13040
Title: Wielkopolska - regionalny kontekst integracji europejskiej
Authors: Cichocki, Piotr
Jabkowski, Piotr
Keywords: integracja europejska
badania regionalne
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Series/Report no.: Studia nad jakością życia;
Abstract: Przygotowując się do powtórnego przeprowadzenia studiów nad postawami Wielkopolan wobec procesu integracji europejskiej, autorzy publikacji mieli na uwadze przede wszystkim możliwość porównania regionalnej świadomości społecznej pięć lat po akcesji Polski z UE z tą, której obraz starali się rozpoznać w okresie okołoakcesyjnym. Wychodząc od krytycznej analizy dotychczasowych osiągnięć „socjologii wielkopolski”, wykazują zasadnicze ograniczenia i błędy w refleksji nad współczesnym „wielkopolskim społeczeństwem”. Analiza literaturowa wskazała bowiem na pewne głębsze teoretyczne i metodologiczne ograniczenia tkwiące u źródeł słabości formułowanych diagnoz. Krytycznej rekonstrukcji oraz eksplikacji tych „błędów” socjologicznej wyobraźni zaobserwoanej w literaturze przedmiotu, jak również i we własnych wcześniejszych publikacjach autorów monografii, w tym analiza stanu wiedzy socjologicznej na temat wielkopolskiego społeczeństwa poświęcony został rozdział pierwszy oraz drugi. W rozdziale trzecim zatytułowanym „Mieszkańcy Wielkopolski w procesie integracji europejskiej” przedstawiono wyniki autorskich badań sondażowych przeprowadzonych na losowej próbie 900 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Przedmiotem analiz zaprezentowanych w tym rozdziale stały się następujące aspekty: ocena obecnej sytuacji życiowej oraz prognoza jej zmiany w odniesieniu do wymiaru osobistego, regionalnego oraz krajowego, poziom odczuwanego związku z Polską oraz z UE, percepcja korzyści jakie Wielkopolska uzyskuje w wyniku integracji kraju z UE oraz obawy wyrażane przez mieszkańców w związku z procesem europejskiej integracji. Szczególną uwagę skupiono na diagnozie wewnątrzwojewódzkich zróżnicowań i uwarunkowań postaw i opinii Wielkopolan.
Sponsorship: Publikacja dofinansowana ze środków: Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie; Centrum Badań Jakości Życia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/10593/13040
ISBN: 978-83-232-2227-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wielkopolska_cichocki.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons