Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14088
Title: Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej
Other Titles: Knowledge flows in cluster organisations in Western Poland
Authors: Dyba, Wojciech Marcin
Advisor: Stryjakiewicz, Tadeusz. Promotor
Stachowiak, Krzysztof. Promotor
Keywords: przepływy wiedzy
knowledge flows
klastry
clusters
organizacje klastrowe
cluster organisations
interesariusze
stakeholders
Polska Zachodnia
Western Poland
Issue Date: 22-Dec-2015
Abstract: W rozprawie doktorskiej zrealizowano trzy główne cele: 1) teoretyczny, tj. konceptualizację zagadnienia przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych na gruncie przestrzenno-ekonomicznym, 2) empiryczny: identyfikację uwarunkowań, form i mechanizmów tych przepływów w organizacjach w Polsce Zachodniej oraz 3) aplikacyjny: sformułowanie rekomendacji dla polityki regionalnej w zakresie możliwości i sposobów wspierania przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych. Nowatorskie ujęcie tytułowego zagadnienia oparte zostało na dwóch nurtach: geografii relacyjnej (badanie regionalnego domknięcia transferu wiedzy z uczelni i jednostek otoczenia biznesu do firm oraz efektów rozlewania się wiedzy do otoczenia regionalnego), a także teorii interesariuszy (analiza przepływów wiedzy z punktu widzenia różnych aktorów). Badania terenowe przeprowadzane zostały z wykorzystaniem wywiadów pogłębionych, a w odniesieniu do dwóch studiów przypadku – wywiadów półstrukturyzowanych, a następnie metody analizy sieciowej. Pozwoliły one wyznaczyć najczęściej wykorzystywane przez firmy w organizacjach klastrowych sposoby pozyskiwania i rozpowszechniania nowej wiedzy (zarówno celowe, jak i spontaniczne). Podjęta została próba sformułowania modeli przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych zawiązywanych w sposób oddolny i odgórny, co pozwoliło na przedstawienie zaleceń dla polityki klastrowej.
In the doctoral dissertation three chief goals have been accomplished: (1) theoretical, or the conceptualisation of knowledge flows in cluster organisations in spatial-economic terms, (2) empirical, or the identification of the determinants, forms and mechanisms of those flows in organisations in Western Poland, and (3) application-oriented, or the formulation of recommendations for a regional policy concerning the possibilities and ways of supporting knowledge flows in cluster organisations. The novel approach to the title matter derived from two streams: relational geography (the study of the regional closure of the transfer of knowledge from schools and business environment units to firms, and the effects of knowledge spillover to the regional environment), and the stakeholder theory (an analysis of knowledge flows from the point of view of different actors). A field research was conducted using in-depth interviews or, in two case studies, semi-structured interviews, and was followed by a social network analysis. This allowed determining ways of obtaining and propagating new knowledge (both intentional and spontaneous) that firms in cluster organisations employed most frequently. The two models were proposed of knowledge flows depending on whether a cluster organisation was set up in a bottom-up or a top-down way, which allowed formulating recommendations for a cluster policy.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/14088
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W. Dyba - Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej.pdf
  Restricted Access
4.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.