Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14899
Title: Kwestia niekonstytucyjności roszczenia informacyjnego z art. 2861 p.w.p. – wybrane zagadnienia
Other Titles: The issue of unconstitutionality of information disclosure claims under art. 2861 of the industrial property law – selected aspects
Authors: Banyk, Marta
Keywords: roszczenie informacyjne
claim for information
skarga konstytucyjna
constitutional complaint
naruszenie praw własności przemysłowej
infringement of industrial property rights
tajemnica przedsiębiorstwa
trade secrets
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 23-37.
Abstract: Roszczenie informacyjne jest instrumentem prawnym, przy pomocy którego uprawniony z tytuł prawa do patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy też prawa ochronnego na znak towarowy może domagać się, aby sąd zobowiązał określony podmiot do ujawnienia informacji, które są niezbędne dla skutecznego dochodzenia roszczeń przed sądem. Niejednokrotnie bowiem ze względu na niematerialny charakter praw własności przemysłowej ustalenie naruszyciela tych praw oraz skali samego naruszenia jest znacznie utrudnione. Wokół tytułowego roszczenia informacyjnego na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej powstało szereg kontrowersji, którego zwieńczeniem było wniesienie skargi konstytucyjnej w 2015 roku, oczekującej obecnie na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny. Realizacja roszczenia tego rodzaju powoduje bowiem, że ochrona praw podmiotu uprawnionego prowadzi nieuchronnie do ograniczenia praw innego podmiotu – zobowiązanego do udzielenia informacji. Wobec tego szczególnie istotne jest respektowanie zasady proporcjonalności przy ustanawianiu ograniczeń praw i wolności obywatelskich. W niniejszym opracowaniu została rozważona zasadność zarzutów niekonstytucyjności omawianej instytucji prawnej i jej zgodności m.in. z prawem do sądu oraz wolnością działalności gospodarczej w zestawieniu z zasadą proporcjonalności ograniczenia praw konstytucyjnych. Na tle wątpliwości co do zgodności z Konstytucją roszczenia informacyjnego przedstawione zostały także kwestie dotyczące wadliwości implementacji dyrektywy unijnej w zakresie roszczenia o udzielenie informacji. Wszystkie zagadnienia zostały omówione na tle stosunków gospodarczych, w jakich uczestniczą podmioty uprawnione do żądania udzielenia informacji, a także zobowiązane do ich udzielenia.
The information disclosure claim is a legal instrument with the use of which the authorized under the patent, the utility model protection right, the right in registration of industrial design or the trademark protection right may request the court to oblige a specified entity to disclose information that is necessary to effectively satisfy their claims in court. Because of the intangible nature of industrial property rights determining the infringer of these rights and the scale of the infringement can be significantly difficult. Many controversies have appeared around the issue in question under the industrial property law, which resulted altogether in submitting a constitutional complaint in 2015 that is being currently processed by the Constitutional Tribunal. Enforcement of such a claim causes that the protection of the authorized entity inevitably leads to a limitation of the rights of another entity – the one obliged to provide information. Therefore, it is of vital importance to respect the principle of proportionality when limiting the civil rights and freedoms. In this article the legitimacy of the unconstitutionality of the abovementioned legal institution has been considered, as well as its legal compliance, among others, with the right to the court and the freedom of business activity in combination with the principle of proportionality in limiting constitutional rights. Considering doubts regarding the compliance of the information disclosure claims with the Constitution there have been also presented the issues regarding the defective implementation of the EU directive concerning the claims for information. All issues have been discussed in view of the economic relations in which entities authorized to request information, as well as these which are obliged to disclose it participate.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14899
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-Banyk.pdf343.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.