Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14900
Title: Odpowiedzialność lekarza, podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela za nieudane transplantacje
Other Titles: Liability of the doctor, the medical entity and the insurer for failed transplantation
Authors: Bożek, Diana Renata
Keywords: odpowiedzialność cywilna
civil liability
transplantacja
transplantation
odszkodowanie
compensation
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
third party liability insurance
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 39-50.
Abstract: Transplantacje komórek, tkanek i narządów należą do najbardziej kontrowersyjnych procedur medycznych, gdyż dotykają także kwestii etycznych i światopoglądowych. W ostatnich latach niewątpliwie obserwujemy rozwój transplantologii dzięki postępowi w naukach medycznych oraz zmianach w świadomości społeczeństwa. Transplantologia pozostaje jedną z bardziej ryzykownych gałęzi medycyny, ponieważ postępowanie zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej nie jest gwarancją powodzenia przeszczepu. Artykuł przybliża problematykę nieudanych transplantacji – zarówno ze względu na zaniedbania lekarza czy placówki medycznej, jak i ze względu na reakcję obronną organizmu. W drugiej części artykułu zostały opisane zasady odpowiedzialności cywilnej lekarzy i innych pracowników podmiotów leczniczych za szkody wyrządzone pacjentom oraz wskazano czym różni się odpowiedzialność sprawcy szkody od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Kolejna część artykułu dotyczy specyfiki odpowiedzialności ubezpieczyciela za nieudane transplantacje w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Transplantation of cells, tissues and organs is one of the most controversial medical procedures because it also concerns issues of the ethics and the outlook. In the recent years without a doubt we have been observing a development of transplantology because of the progress in medical sciences and changes in the mentality of the society. Transplantology is also one of the most risky branches of medicine since following good medical practices gives no guarantee of success. The article brings closer the issue of unsuccessful transplantation – both because of the negligence of a doctor or a medical entity, as well as a defensive reaction of the body. The author presents different types of failed transplantation. In the second part of the article the author describes the rules of civil liability of doctors and other employees of medical entities for damage to patients, and points out differences between the liability of a perpetrator of the damage and an insurer. Third part of the article presents the liability of the insurer for failed transplantation on the basis of the Regulation of the Ministry of Finance on the compulsory third-party liability insurance of the entities conducting medical activity.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14900
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-Bozek.pdf336.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.