Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDobrzańska, Sara-
dc.date.accessioned2016-09-16T07:30:52Z-
dc.date.available2016-09-16T07:30:52Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 85-102.pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14903-
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest problem ochrony prawa do prywatności w polskim procesie karnym w kontekście relacjonowania przebiegu rozprawy głównej przez media. Analizie zostały poddane zarówno warunki dopuszczalności relacjonowania rozprawy, przedmiot ingerencji, jak i podmioty, których prawo do prywatności może być naruszone w toku relacjonowania rozprawy głównej przez media. Prawo do prywatności jest współcześnie chronione nie tylko przez normy prawa cywilnego, ale również przez prawo konstytucyjne, stąd obowiązek przestrzegania i poszanowania prawa do prywatności ciąży także na organach prowadzących postępowanie karne. Jak wynika z zamieszonych w artykule rozważań, możliwe jest pogodzenie pozornie sprzecznych celów procesu karnego z koniecznością poszanowania prawa do prywatności, a sfera prywatna jednostek podlega ochronie również w procesie karnym. Wśród zagrożeń dla efektywnej ochrony prawa od prywatności należy jednak wskazać brak sankcji za złamanie zakazu publikacji danych osobowych czy wizerunku, którego nie przewidują ani normy prawa karnego ani prawa prasowego.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of this thesis focuses on an issue of privacy protection in the light of the coverage of the court main hearing by the media in the Polish criminal proceedings. The article examines both the conditions permitting the coverage of the trial, the subject of interference and the entities whose right to privacy may be violated in the course of the trial coverage by the media during criminal proceedings. Since the right to the privacy is currently protected not only by provisions of the civil law but also by the constitutional law, the obligation to observe and respect it also burdens the authorities conducting criminal proceedings. The research concludes that it is possible to reconcile seemingly conflicting objectives of the criminal proceedings, at the same time respecting the right to privacy. It is so because the sphere of one’s privacy is also protected in the criminal proceedings. The effective protection of the right to privacy is threatened with the lack of sanctions for breaching the ban on publication of personal details or image, which is not stipulated in the criminal law or the press law.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectprawo do prywatnościpl_PL
dc.subjectright to privacypl_PL
dc.subjectproces karnypl_PL
dc.subjectcriminal proceedingspl_PL
dc.subjectrelacjonowanie przebiegu rozprawy przez mediapl_PL
dc.subjectcoverage of the court's main hearingpl_PL
dc.subjectzasada jawnościpl_PL
dc.subjectprinciple of publicnesspl_PL
dc.titleOchrona prawa do prywatności a relacjonowanie przebiegu rozprawy głównej w polskim procesie karnympl_PL
dc.title.alternativeProtection of the right to privacy and the coverage of the court main hearing in the Polish criminal proceedingspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-Dobrzanska.pdf365.84 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.