Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1510
Title: Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego - stan obecny i perspekytywy
Other Titles: The Role of the European Union in Creating a New International Order - Present anf Future Prospects
Authors: Rewizorski, Marek
Keywords: Unia Europejska
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, no 4/2010, s. 137-154.
Abstract: W nauce o stosunkach międzynarodowych porządek, czy też ład międzynarodowy, to zbiór podmiotów państwowych i niepaństwowych złączonych wzajemnymi relacjami o różnorodnym charakterze i działających według wspólnie wypracowanych lub narzuconych z zewnątrz reguł. Po zakończeniu zimnej wojny i utracie na znaczeniu ładu jałtańskiego rozgorzała dyskusja nad kształtem jaki ma przybrać ład postzimnowojenny. Z poczynionych rozważań wynika, że polityczny i gospodarczy ład międzynarodowy w najbliższych dekadach będzie wielobiegunowy. Szczególne znaczenie odgrywać w nim będą USA, Chiny , a także Unia Europejska, Japonia, Indie i Brazylia. Obecnie UE odgrywa jedną z najważniejszych ról w budowie ładu międzynarodowego. Widać to zwłaszcza pod względem gospodarczym jako że Unia UE jest obecnie największym światowym eksporterem i drugim (po USA) importerem. Wydaje się jednak, że tradycyjne opisywanie Unii Europejskiej jako przykładu obszaru sukcesu gospodarczego może w najbliższym czasie ulec zmianie. Europa w długiej perspektywie ulegnie marginalizacji jeśli nie wróci do projektów ściślejszej integracji, nie wykorzysta lepiej swojego potencjału intelektualnego i gospodarczego oraz nie przyspieszy rozwoju poprzez stawianie na nowe technologie. Dla podtrzymania swojej pozycji powinna ona aktywniej współpracować z USA, utrzymywać poprawne stosunki z krajami azjatyckimi a także zaangażować się we współpracę z organizacjami między- i pozarządowymi, które w najbliższych latach będą zyskiwać na znaczeniu
In theory of international relations an international order may be defined, as a set of interrelated national and non-national subjects of heterogenic character acting accordingly to rules commonly worked out or imposed from the outside. After ending of the cold war and loss of significance of the Yalta order, there has been incessant discussion about the shape of the new post-cold war international order scenarios to come. In the body of the article an assumption was made, that the political and economic international order in the next two decades will be multipolar. The international relations playground will be divided between USA, China, as well as the European Union, Japan, India and Brazil and its auxiliaries. At present the EU is acting as one of the most important subjects of the international order. One can see it especially under the economic account, since the EU is at present the largest world exporter, and second importer. However it seems, that traditional describing of the European Union, as the example of the area of the economic success, is subject to change in the near future. Europe in the long perspective will be “relegated” form the global champions league of international relations, without undertaking deep reforms, ambitious projects of more dense integration, exploiting its intellectual and economic potential better, as well as, speeding up the development by investing in new technologies. In order to upkeep current global position, the EU should more actively cooperate with the United States, develop friendly relations with Asian countries, and commit oneself to cooperation with inter- and non-government organizations, which in the nearest years will be gaining new powers.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1510
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 4/2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rewzorski.pdf103.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.