Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16689
Title: Organizacja aparatu importu białka do mitochondriów – perspektywa filogenetyczna
Other Titles: Mitochondrial protein import complexes – a phylogenetic perspective
Authors: Kmita, Hanna
Wojtkowska, Małgorzata
Keywords: protein import into mitochondria
import complexes
eukaryotic lineages
import białka do mitochondriów
kompleksy importowe
linie rozwojowe organizmów eukariotycznych
Issue Date: 2016
Citation: Postępy Biochemii 62 (2) 2016, s. 103-110.
Abstract: Prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów, i w konsekwencji komórek eukariotycznych, wymaga bezwzględnie importu większości białek mitochondrialnych. Proces ten może przebiegać różnymi drogami, a w ich powstaniu uczestniczą złożone kompleksy białkowe, nazywane kompleksami importowymi, zlokalizowane we wszystkich przedziałach mitochondrialnych, w tym w obu błonach mitochondrialnych. Niniejsze opracowanie służy podsumowaniu aktualnego stanu wiedzy dotyczącego organizacji kompleksów importowych u przedstawicieli wyróżnianych obecnie różnych linii rozwojowych organizmów eukariotycznych. Wyłaniający się obraz, mimo braku wielu danych, wskazuje na zróżnicowanie organizacji tych kompleksów, szczególnie widoczne w przypadku kompleksu TOM, co może mieć istotne implikacje natury ewolucyjnej jak i aplikacyjnej.
The proper functioning of mitochondria and consequently of eukaryotic cells requires protein import into mitochondria. The import proceeds due to the presence of different pathways formed by sophisticated complexes known as the import complexes. The complexes are located in all mitochondrial compartments including the both mitochondrial membranes. Here we collect data concerning the organization of the import complexes and available for representatives of currently distinguished eukaryotic lineages. Despite the lack of many data, the emerging picture indicates at differentiation of the complex organization, particularly observed for the TOM complex. This, in turn, implicates interesting issues for further discussion concerning mitochondria evolution and the knowledge practical application.
URI: http://hdl.handle.net/10593/16689
ISSN: 0032-5422
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
postępy.pdf426.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.