Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22283
Title: Od indywidualizmu do zespołowości: I-Teamy jako element ewolucji w sposobie prowadzenia dochodzeń przez reporterów śledczych
Other Titles: From individualism to collectivity: I-Teams as an element of the evolution in the way of conducting inquiries by investigative reporters
Authors: Adamczyk, Wojciech
Keywords: dziennikarstwo
dziennikarstwo śledcze
I-Teamy
ponadnarodowe śledztwa
journalism
investigative journalism
I-Teams
transnational investigation
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 1, s. 143-163.
Abstract: Problematyka artykułu dotyczy ewolucji uprawiania zawodu dziennikarza śledczego na przestrzeni dwóch ostatnich wieków. Autor analizuje zmianę formuły prowadzenia dochodzeń dziennikarskich – od indywidualnych śledztw, poprzez tzw. tour-guide reporting aż do powstania I-Teamów, czyli zespołów muckrakerów. Wskazano liczne przykłady najbardziej znanych tego typu przedsięwzięć zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie. Działania zachodnich mediów porównano z doświadczeniami polskich redakcji, w których taka formuła współpracy funkcjonuje od pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Omówione zostały również przypadki ponadnarodowych śledztw dziennikarskich z ostatnich dwóch dekad. Stanowią one najnowszą formułę kooperacji, aktywizującą w dochodzeniach o najszerszym zasięgu nawet ponad stu reporterów.
The paper concerns the evolution in practicing the profession of investigative journalist over the last two centuries. The author analyzes the reformulation of investigative journalism – from individual investigations, through so-called ‘tour-guide reporting’ to the creation of I-Teams, or teams of “muckrakers.” The author refers to a number of the best known examples of such operations in both North America and Europe. Western media activities are compared with the experience of Polish editorial teams, where such a cooperation formula has operated since the first half of the 1990s. Also discussed are cases of transnational journalistic investigations over the past two decades. They exemplify the latest formula of such cooperation. In these operations many muckrakers participated – even more than a hundred reporters in the biggest investigations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22283
DOI: 10.14746/pp.2016.21.1.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciech Adamczyk, Od indywidualizmu do zespołowości.pdf472.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.