Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22658
Title: Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski
Other Titles: Implications of Polish-American relations for Poland’s foreign policy
Authors: Zięba, Ryszard
Keywords: Polska
USA
bezpieczeństwo
NATO
bandwagoning
sojusz
partnerstwo strategiczne
satelita
polityka zagraniczna
interesy narodowe, cele, środki i metody
security
Poland
bandwagoning
alliance
strategic partnership
satellite
foreign policy
national interests, goals, methods and measures
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2, s. 7-20.
Abstract: Bliskie stosunki polsko-amerykańskie mają wpływ na określanie celów polskiej polityki zagranicznej, a także na dobór środków i metod tej polityki. Stosunki Polski z USA sprowadzają się głównie do kwestii bezpieczeństwa. W latach 90. widoczny był prymat środków polityczno-dyplomatycznych, a Polska stopniowo stosowała strategię bandwagoning w stosunkach z USA. Z biegiem czasu ta strategia prowadziła do utożsamiania naszych interesów narodowych z interesami Stanów Zjednoczonych. To skłoniło Polskę do bezwarunkowego wsparcia interwencji wojskowej USA w Iraku oraz do udziału w wojnie w Afganistanie. Coraz wyraźniej Polska zaczęła reprezentować oparte na realistycznym paradygmacie rozumienie bezpieczeństwa i preferowanie zasobów i instrumentów wojskowych, własnych, koalicyjnych (natowskich) i amerykańskich. Stosunki polsko-amerykańskie mają zasadniczy wpływ także na pozycję i role międzynarodowe Polski, wśród których wyróżnia się rola satelity USA.
Close Polish-American relations have an impact on shaping the objectives of Poland’s foreign policy, as well as the choice of methods and measures used in this policy. Polish relations with the United States boil down mainly to security issues. The 1990s witnessed the visible primacy of political and diplomatic measures, and Poland gradually applied a bandwagoning strategy in relations with the United States. Over time, this strategy has led to the identification of our national interests with the interests of the United States. This prompted Poland to unconditionally support the US military intervention in Iraq, and to participate in the war in Afghanistan. More and more clearly, Poland began to present – based on a realistic paradigm – an understanding of security and a preference for military resources and instruments, whether its own, the coalition’s (NATO) or the US’s. Polish-American relations have a major impact also on the position and international roles of Poland, with the role as a US satellite standing out.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22658
DOI: 10.14746/pp.2015.20.2.1
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryszard Zięba, Implikacje stosunków polsko-amerykań-skich dla polityki zagranicznej Polski.pdf93.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.