Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22979
Title: Contemporary Comparative Politics and Revival of Regime Analysis Contra Reviving Aristotle’s Regime Science
Other Titles: Współczesna polityka porównawcza i odrodzenie analizy reżimu a odrodzenie arystotelesowskiej nauki o reżimie
Authors: Bates, Clifford A. Jr.
Keywords: Aristotle’s politics
comparative politics
regime(s)
political system(s)
behaviouralism
polityka Arystotelesa
polityka porównawcza
reżim(y)
system(y) polityczny/e
behawioralizm
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4, s. 159-176.
Abstract: This paper suggests that upon comparing the various behavioural models and post-behavioural approaches (mostly understood as “the return of the state” and the concept of the political regime that emerges from that return) to compare political systems, we discover that Aristotle’s science of regimes is a superior framework to various models advanced by the majority of regime frameworks of contemporary comparative political science. In examining that whole attempt to recover the regime as a means to analyze human political behaviour one finally comes to see that Aristotle’s approach allows a more accurate and precise presentation of human political behaviour found within the structure of given political communities that are shaped by the given form of a particular regime.
W artykule zasugerowano, że porównanie różnych modeli behawioralnych i podejścia post-behawioralnego (rozumianego przede wszystkim jako „powrót państwa” i pojęcie reżimu politycznego, będące wynikiem tego powrotu) w celu porównania systemów politycznych prowadzi do wniosku, że arystotelesowska nauka o reżimie jest nadrzędnym punktem odniesienia dla rozmaitych modeli większości koncepcji reżimu opracowanych w ramach współczesnej politologii porównawczej. Badając wszystkie te próby zmierzające do odrodzenia koncepcji reżimu jako instrumentu analizy zachowań politycznych człowieka dostrzega się, że podejście przyjęte przez Arystotelesa pozwala na celniejsze i dokładniejsze przedstawienie zachowań politycznych występujących w strukturze określonych społeczności politycznych kształtowanych według danego reżimu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22979
DOI: 10.14746/pp.2015.20.4.12
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clifford A. Bates Jr., Contemporary Comparative Politics and Revival of Regime Analysis Contra Reviving Aristotle’s Regime Science.pdf120.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.