Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22983
Title: Polska po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu (2004–2014)
Other Titles: Poland after ten years of membership in the European Union. An attempt to balance (2004–2014)
Authors: Fiszer, Józef M.
Keywords: Polska
Unia Europejska
członkowstwo w UE
Poland
European Union
EU membership
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 4, s. 7-30.
Abstract: Celem tego artykułu jest próba pokazania skutków akcesji Polski do Unii Europejskiej na szerszym tle stosunków międzynarodowych i w kontekście zmian, które miały miejsce w Unii w minionym dziesięcioleciu. Mamy więc tutaj do czynienia ze swoistym bilansem sukcesów i porażek, których doznała Polska w latach 2004–2014. Niniejszy artykuł pokazuje, że po dwudziestu pięciu latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce i dziesięciu latach od akcesji do Unii Europejskiej nie ulega wątpliwości, że nasze członkostwo w tym specyficznym, dobrowolnie zintegrowanym związku suwerennych państw Europy było konieczne i nieuniknione. Jest to zarazem główna teza niniejszego artykułu. Było to jedyne, właściwe rozwiązanie dla Polski, które wynikało z jej geopolitycznego położenia i historycznych doświadczeń. Wbrew wcześniejszym obawom, nie zaszkodziło naszej suwerenności i tożsamości narodowej. Autor podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej wzmocniło suwerenność Polski oraz dobrze służy polskiej racji stanu. Wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy Polski oraz umacnia jej prestiż na arenie międzynarodowej.
The purpose of this article is an attempt to show the effects of the Polish accession to the European Union in a wider context of international relations and in the context of the changes that have taken place in the Union in the past decade. So we are dealing here with a specific balance of successes and failures, which Poland suffered during the years 2004–2014. This article shows that after twenty-five years since the beginning of political transformation in Poland, and ten years after the accession to the European Union, there is no doubt that our membership in this specific, integrated voluntary association of sovereign states in Europe was necessary and inevitable. It is also the main thesis of this article. It was the only right solution for Poland, which was due to its geopolitical position and historical experience. Despite earlier fears, it did not hurt our sovereignty and national identity. The author states that membership in the European Union strengthened Polish sovereignty and thrive Polish raison d’etat. It has a positive impact on its development.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22983
DOI: 10.14746/pp.2014.19.4.1
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Józef M. Fiszer, Polska po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu (2004–2014).pdf135.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.