Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24409
Title: Cooperation at the Institutional and Bilateral Level of the European Union and Central Asia
Other Titles: Współpraca na poziomie instytucjonalnym i bilateralnym Unii Europejskiej oraz Azji Środkowej/Centralnej
Authors: Pazdej, Mateusz
Keywords: European Union
Central Asia
Cooperation
Institution
Bilateral
Unia Europejska
Azja Środkowa
współpraca-kooperacja
instytucja
bilateralny- dwustronny Article submitted:
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 267-279.
Abstract: This article analyzes the scope of cooperation at the institutional and bilateral level of the European Union and Central Asia. Despite the systematic tightening of cooperation between Brussels and the republics of the former USSR, there is still a lack of unambiguous definition of real long-term interests of the European Union in the region. The fundamental problem of cooperation development is a strong fragmentation of EU activities in five different republics of Central Asia. Therefore, there is a need to improve the exchange of information, increase control and coordination, as well as limit the thematic scope of undertaken initiatives. There are potential diversification opportunities for energy sources that exist in the Central Asia region.
W niniejszym artykule analizie poddano zakres współpracy na poziomie instytucjonalnym i bilateralnym Unii Europejskiej i Azji Centralnej. Mimo systematycznego zacieśniania współpracy Brukseli z republikami byłego ZSRR, nadal brakuje jednoznacznego określenia rzeczywistych, długookresowych interesów Unii Europejskiej w regionie. Zasadniczym problemem rozwoju współpracy jest silne rozdrobnienie działań unijnych w pięciu różnych republikach Azji Centralnej. W związku z tym wskazuje się konieczność poprawy wymiany informacji, zwiększenia kontroli i koordynacji, a także ograniczenia zakresu tematycznego podejmowanych inicjatyw. Istnieją potencjalne możliwości dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych, które występują w regionie Azji Centralnej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24409
DOI: 10.14746/rie.2018.12.18
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19a-Pazdej.pdf409.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.