Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24412
Title: Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji: proces decyzyjny, trwałość i rola państw członkowskich
Other Titles: Sanctions of the European Union towards Russia: decision-making process, persistence, and the role of the Member States
Authors: Pospieszna, Paulina
Keywords: sankcje Unii Europejskiej
sankcje ekonomiczne
polityka zagraniczna UE
Rosja
proces decyzyjny UE
sanctions of the European Union
economic sanctions
EU foreign policy
Russia
decision-making process of the European Union
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 311-321.
Abstract: Celem przedstawionych badań jest analiza procesu decyzyjnego w UE w odniesieniu do nakładania i rozszerzania sankcji wobec Rosji oraz ocena przyczyny trwałości decyzji i porozumienia między państwami członkowskimi UE, pomimo odmiennego stanowiska. W szczególności artykuł analizuje proces decyzyjny, dynamikę oraz zmiany zachodzące w ramach grup roboczych Rady, takich jak COEST (Grupa Robocza ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej) dla Ukrainy, Białorusi oraz Rosji. Badania pokazują, że czynniki geopolityczne oraz ekonomiczne mają bardzo duże znaczenie w tworzeniu dynamiki, jaka zachodziła w grupach doradczych Rady Europejskiej, niemniej jednak pomimo tych różnic jednomyślność jest w dużej mierze wynikiem działań Francji i Niemiec.
The aim of the presented research is to analyze the decision-making process in the EU with regard to imposing and extending sanctions against Russia and to assess the cause of the sustainability of decisions and agreements between EU Member States despite their different position towards sanctions. In particular, the article analyzes the decision-making process, dynamics and changes taking place within the Council’s working groups, such as COEST (Working Group on Eastern Europe and Central Asia) for Ukraine, Belarus and Russia. Research shows that geopolitical and economic factors are very important in creating dynamics that takes place in advisory groups of the European Council; nevertheless, despite these differences, unanimity is observed that is largely the result of the actions of France and Germany.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24412
DOI: 10.14746/rie.2018.12.21
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-Pospieszna.pdf453.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.