Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25557
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLipiński, Artur-
dc.date.accessioned2020-03-30T10:54:45Z-
dc.date.available2020-03-30T10:54:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny nr 1, 2020, s. 131-148.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25557-
dc.description.abstractPopulizm jest kategorią budzącą spory od początku naukowej refleksji nad tym zjawiskiem. Jak pokazuje niniejszy artykuł jest to nie tylko pochodną różnicy między badaczami, odmiennie hierarchizującymi znaczenie poszczególnych elementów konstytutywnych. Co ważniejsze, badacze często różnią się nawet co do tego, które elementy są koniecznymi elementami zjawiska. Różnice te wynikają więc z odmiennych spojrzeń na status ontologiczny populizmu. Pociąga to za sobą skłonność do korzystania z innych danych empirycznych oraz odmiennej metodologii. Celem niniejszego tekstu jest krytyczna analiza najbardziej typowych, jak i nowych pomysłów dotyczących statusu ontologicznego populizmu. Artykuł usiłuje ponadto wskazać na potencjalne obszary zgodności pomiędzy poszczególnymi ujęciami populizmu: jako ideologii o cienkim rdzeniu, dyskursu, strategii i organizacji, stylu politycznego, mobilizacji, dyskursywnego i stylistycznego repertuaru, ramy interpretacyjnej.pl
dc.description.abstractPopulism has been a controversial category since the beginning of the scientific reflection on this phenomenon. As this article shows, this stems from the differences between researchers who differently hierachize the meaning of specific constitutive elements. More importantly, researchers often differ even as to which elements are necessary elements of the phenomenon. Therefore, these differences result from different views on the ontological status of populism. This leads to a tendency to use other empirical data and a different methodology. The purpose of this text is the critical analysis of the most typical and new ideas regarding ontological status of populism. The article also attempts to identify potential areas of agreement between individual approaches to populism: as a thin-core ideology, discourse, strategy and organization, political style, mobilization, discursive and stylistic repertoire, and interpretative framework.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectpopulizmpl
dc.subjectideologiapl
dc.subjectdyskurspl
dc.subjectstrategia politycznapl
dc.subjectstyl politycznypl
dc.subjectmobilizacjapl
dc.subjectramy interpretacyjnepl
dc.subjectpopulismpl
dc.subjectideologypl
dc.subjectdiscoursepl
dc.subjectpolitical strategypl
dc.subjectpolitical stylepl
dc.subjectmobilizationpl
dc.subjectinterpretive framespl
dc.titleW poszukiwaniu ontologii populizmu – dylematy definicyjnepl
dc.title.alternativeSearching for the ontology of populism – definitional dilemmaspl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2020.25.1.10-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Lipinski.pdf368.34 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.