Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25558
Title: Polityka młodzieżowa w województwie zachodniopomorskim – wymiar lokalny i regionalny
Other Titles: Youth Policy in Westpomeranian Region – local and regional aspects
Authors: Szulc, Marta
Keywords: polityka młodzieżowa
polityka regionalna
polityka lokalna
partycypacja społeczna
youth policy
local policy
regional policy
social participation
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 1, 2020, s. 149-160.
Abstract: W artykule podjęto tematykę polityki młodzieżowej w województwie zachodniopomorskim. Autorka w szczególności skupiła się na aspekcie lokalnym i regionalnym tejże polityki. Jego celem jest diagnoza sytuacji polityki młodzieżowej w województwie zachodniopomorskim na poziomie regionalnym i lokalnym. Autorka postawiła następujące pytania badawcze: czy system funkcjonowania polityki młodzieżowej działa prawidłowo, jaki jest zakres tematyczny działalności rad młodzieży, czy młodzież angażująca się w politykę młodzieżową zna mechanizmy jej funkcjonowania w województwie zachodniopomorskim, czy Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego spełniają swoją funkcję dotyczącą prowadzenia polityki młodzieżowej w województwie zachodniopomorskim. Aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania badawcze użyto: metody analizy danych zastanych, badania ankietowego oraz techniki wywiadów. Przeprowadzone analizy wykazały rozpoznawalność i widoczność działań SdsM WZ i RMWZ w regionie. Pokazały, że RMWZ ma coraz wyraźniejszy wpływ na politykę młodzieżową oraz województwo zachodniopomorskie. Za pomocą analiz danych zaobserwowano prawidłową dynamikę powstawania rad młodzieży w województwie. Zdiagnozowano również pewne problemy polityki młodzieżowej tj. brak budżetu, brak współpracy z dorosłymi oraz niskie zaangażowanie młodzieży. Te elementy wymagają, w opinii autorki, dalszej pracy podmiotów zaangażowanych w politykę młodzieżową.
The article deals with youth policy in the Westpomeranian Region. The author focused in particular on the local and regional aspects of this policy. Its aim is to diagnose the situation of youth policy in Westpomeranian Region at the regional and local level. The author asked the following research questions: does the system of youth policy work properly? What is the thematic scope of youth council activities? Do young people involved in youth policy know the mechanisms of its functioning in the Westpomeranian Region? Do the Secretariat for Youth of the Westpomeranian Region and the Youth Council of the Westpomeranian Region fulfill their function of running youth policy in Westpomeranian Region? To find answers to the above research questions, the following methods were used: analysis of existing data, survey and interview techniques. The conducted analyzes showed the recognition and visibility of the activities of Secretariat for Youth and Youth Council of the Westpomerania in the region. The research indicated that Youth Council of Westpomerania has an increasing impact on youth policy and Westpomeranian Region. Through the analysis of data, the correct dynamics of formation of youth councils in the region was observed. Some problems of youth policy were also diagnosed, i.e. lack of budget, lack of cooperation with adults and low youth involvement. According to the author, these elements require further work of entities involved in youth policy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25558
DOI: 10.14746/pp.2020.25.1.11
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-Szulc.pdf347.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.