Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25678
Title: West Side Story in a Post-Communist Parliament: Effect of Gender on Legislative Behaviour of MPs
Other Titles: West Side Story w postkomunistycznym parlamencie: Wpływ płci na zachowania legislacyjne posłów do parlamentu
Authors: Hájek, Lukáš
Keywords: Gender
parliament
legislative behaviour
Czech Republic
Chamber of Deputies
płeć
parlament
zachowania ustawodawcze
Republika Czeska
Izba Deputowanych
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 2, 2020, ss. 21-43.
Abstract: There is vast evidence that gender influences the legislative behaviour of MPs. Nonetheless, as most of the findings come from Western Europe, one may ask whether such effects take place similarly also in post-communist parliaments. Since the two regions experienced different gender-related history, a negative answer suggests itself. By contrast, this first complex research on the issue conducted in a post-communist country demonstrates the opposite. It employs parliamentary activity of representatives in the Czech Republic between 1993 and 2017 as a research case. Results of the analysis show that although female MPs speak less, they receive more positions in intra-parliamentary bodies than male deputies. Moreover, a majority of committees are far from being gender-neutral as male and female legislators have significantly different chances of becoming their members. Overall, the results suggest that gender influences MPs’ parliamentary behaviour even in post-communist countries, and surprisingly similarly to Western Europe.
Istnieje wiele dowodów na to, że płeć wpływa na ustawodawcze zachowania posłów. Niemniej jednak, jako że większość ustaleń pochodzi z Europy Zachodniej, można zadać pytanie, czy taka zależność zachodzi również w postkomunistycznych parlamentach. Ponieważ oba regiony miały różną historię związaną z płcią, odpowiedź negatywna sugeruje się sama. Natomiast pierwsze kompleksowe badania nad tym zagadnieniem przeprowadzone w państwie postkomunistycznym pokazują coś przeciwnego. Jako przypadek badawczy wykorzystana została działalność parlamentarna przedstawicieli w Czechach w latach 1993–2017. Wyniki analizy pokazują, że choć posłanki mówią mniej, otrzymują więcej stanowisk w organach wewnątrzparlamentarnych niż posłowie płci męskiej. Ponadto większość komisji jest daleka od neutralności płciowej, ponieważ ustawodawcy płci męskiej i żeńskiej mają znacząco różne szanse na to, by zostać ich członkami. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sugerują, że płeć wpływa na zachowanie parlamentarzystów w państwach postkomunistycznych, zaskakująco podobnie jak w Europie Zachodniej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25678
DOI: 10.14746/pp.2020.25.2.2
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02A-Hajek.pdf496.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.