Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25684
Title: Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania w latach 2015–2019
Other Titles: Activities of the City Guard in Poznań in 2015–2019
Authors: Antkowiak, Paweł
Radzioch, Joanna
Keywords: straż miejska
samorząd terytorialny
Poznań
bezpieczeństwo
porządek publiczny
Municipal Police
local government
Poznan
security and public order
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 2, 2020, ss. 119-131.
Abstract: Istotnym elementem modelu samorządowego w Polsce jest niewątpliwie funkcjonująca od początku jego restytucji w Polsce straż gminna. Obchodzona w tym roku okrągła rocznica przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego jest okazją do wielu podsumowań i wyciągania wniosków na przyszłość. O ile w przypadku dyskusji na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce próżno poszukiwać głosów, które mówiłyby o próbie wycofania się z reformy samorządowej, o tyle w dyskusji publicznej coraz częściej pojawia się postulat likwidacji straży gminnych z polskiego systemu bezpieczeństwa publicznego. Warto jednak, dyskutując na temat zasadności funkcjonowania straży gminnych, oprzeć się na materiale źródłowym, który w jasny i klarowny sposób obrazuje zakres jej działań i tym samym opisuje pełnioną rolę w systemie bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim scharakteryzowanie działań jednostki we wskazanych latach, które świadczą o zasadności jej istnienia w mieście wojewódzkim, jakim jest Poznań.
An important element of the local government model in Poland is undoubtedly the city guard functioning since the beginning of its restitution in Poland. The anniversary of the restoration of local government in Poland this year is an opportunity for many summaries and to draw conclusions for the future. While in the case of discussions on the functioning of local government in Poland, there is no search for voices that would say about an attempt to withdraw from local government reform, the postulate of liquidating municipal guards from the Polish public security system is increasingly appearing in public discussion. However, when discussing the legitimacy of the functioning of city guards, it is worth relying on source material, which clearly and clearly depicts the scope of its activities and thus illustrates its role in the public security system at the local level. The purpose of this study is primarily to characterize the activities of the individual in the years indicated, which prove the legitimacy of its existence in the provincial city, which is Poznań.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25684
DOI: 10.14746/pp.2020.25.2.8
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08-ANTKOWIAK_RADZIOCH.pdf352.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.