Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26009
Title: Independence referenda in Catalonia and their political significance
Other Titles: Referenda niepodległościowe w Katalonii i ich polityczne znaczenie
Authors: Lesiewicz, Elżbieta
Keywords: Catalonia
Spain
independence referenda
separatist tendencies
coronavirus pandemic
Katalonia
Hiszpania
referenda niepodległościowe
dążenia separatystyczne
pandemia koronawirusa
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2020, 4, s. 73-85.
Abstract: The article discusses two independence referenda of 2014 and 2017, which have been declared illegal by the Spanish government and the Constitutional Court. The referenda have shown that the majority of Catalans to establish their own state. The article presents historical conditions of the Catalan independence movement, analysis of referenda outcomes, and the impact of the 2020 pandemic on the independence movement. Methods used include institutional and legal analysis, system analysis and historical genetic method. The methods have proven that to a large extent historical factors and the 2008 economic crisis contributed to independence tendencies in Catalonia. All these facts contributed to the growing support for the independence among Catalans. This has been proven by outcomes of two independence referenda. The first one of them was held on 9 November 2014 and the turnout was 2 million out of 5.4 million eligible citizens. As much as 80% of voters opted for independence. The turnout of the 2017 referendum was 42.3% out of 5.34 million, and 90% of 2.26 million citizens participating in the referendum opted for independence, whereas 8% were against. The referenda showed that independence trends in European regions were still valid, since separatists might even use the crisis caused by the 2020 pandemic to support they independence struggle.
Artykuł poświęcony jest przeprowadzonym w 2014 i 2017 roku dwóm referendom niepodległościowym, które zostały przez rząd Hiszpanii oraz hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznane za nielegalne. Referenda te były wyrazem dążeń znacznej części Katalończyków do utworzenia własnego państwa. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące uwarunkowań historycznych katalońskiego ruchu niepodległościowego, analizy głosowań referendalnych referendum, wpływu pandemii w 2020 na kataloński ruch niepodległościowy. W toku przeprowadzonej analizy przy wykorzystaniu metod: analizy instytucjonalno-prawnej, analizy systemowej oraz historycznej metody genetycznej, wykazano, iż zjawiskiem, które w dużej mirze przyczyniło się do wzrostu nastrojów niepodległościowych w Katalonii były uwarunkowania historyczne, jak i kryzys gospodarczy z 2008 roku. Wszystko to wpływało na wzrost poparcia wśród Katalończyków dla idei niepodległościowej. Dowodem tego były wyniki dwóch referendów niepodległościowych, z których pierwsze przeprowadzone było 9 listopada 2014 r., wzięło w nim udział 2 mln spośród 5,4 mln uprawnionych. Za niepodległością opowiedziało się 80% uczestników głosowania. Z kolei w referendum 2017 roku wzięło udział 42,3% z uprawnionych do głosowania 5,34 mln. 90% z 2,26 mln osób biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za niepodległością. 8% było przeciw. Referenda w Katalonii pokazały, że kwestia dążeń niepodległościowych poszczególnych europejskich regionów wciąż jest aktualna. Nawet kryzys spowodowany pandemią w 2020 roku, separatyści wykorzystali jako nowy argument za uniezależnieniem się od Hiszpanii.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26009
DOI: 10.14746/pp.2020.25.4.5
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Lesiewicz.pdfGłówny artykuł606.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.