Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26010
Title: The issue of raw material security in Poland’s contemporary national security strategies
Other Titles: Problematyka bezpieczeństwa surowcowego we współczesnych strategiach bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Authors: Kamprowski, Rafał
Keywords: security
raw material security
energy security
national security strategy
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo surowcowe
bezpieczeństwo energetyczne
strategia bezpieczeństwa narodowego
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2020, 4, s. 87-94.
Abstract: This article examines the issue of ensuring raw material security as seen in the contemporary national security strategies of Poland. The temporal framework identified as “contemporary” indicates that the analysis embraced documents from the period 2003–2020, which mark a significant qualitative change in terms of defining and understanding security as an area which is not dominated by its hard, military aspect. The study aims to identify, discuss and compare various concepts of ensuring raw material security to Poland on the basis of the four strategies of Poland’s national security. The following research problems were formulated to achieve the research objectives defined in this way: to what extent is the issue of Poland’s raw material security present in the documents analyzed? What tools have the authors of the strategies employed to ensure security in Poland in terms of raw materials? What are the main difficulties in ensuring raw material security to Poland highlighted by the analyzed national security strategies? Are there any convergences in the visions of ensuring Poland’s raw material security presented in the analyzed strategies? The research questions formulated in this way served as the basis for the following research hypothesis: given an increase in non-military threats, the raw material-related dimension of security is increasingly emphasized in national security strategies. The research methods used in this article include the comparative method and source analysis. The technique of analysis was also used.
Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest wizja kreowania bezpieczeństwa surowcowego obecna we współczesnych strategiach bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej. Tak ujęte ramy chronologiczne wskazują, iż analizie poddano dokumenty z lat 2003–2020 stanowiące istotną zmianę jakościową w definiowaniu i rozumieniu bezpieczeństwa jako obszaru niezdominowanego przez jego twardy, militarny charakter. Celami podjętych przez autora badań jest wskazanie, omówienie i porównanie koncepcji zapewnienia Polsce bezpieczeństwa surowcowego na podstawie czterech strategii bezpieczeństwa narodowego Polski. Do osiągnięcia tak określonych celów badań posłużyły następujące problemy badawcze: w jakim zakresie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa surowcowego jest obecne w analizowanych dokumentach? Poprzez jakie narzędzia autorzy strategii kreowali w Polsce surowcowy wymiar bezpieczeństwa? Jakie główne trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski uwypuklają badane strategie bezpieczeństwa narodowego? Czy istnieją zbieżne elementy wizji zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa surowcowego ujęte w badanych strategiach? Tak sformułowane pytania badawcze stały się kanwą do sformułowania następującej hipotezy badawczej: wraz ze wzrostem zagrożeń o charakterze pozamilitarnym, surowcowy wymiar bezpieczeństwa jest coraz wyraźniej akcentowany w strategiach bezpieczeństwa narodowego. W poniższym artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: porównawczą oraz analizy źródeł. Zastosowano również technikę analizy.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26010
DOI: 10.14746/pp.2020.25.4.6
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-Kamprowski.pdfGłówny artykuł421.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.