Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2971
Title: Lexikální prostředky vyjadřující negativní postoje a emoce v projevech současné mládeže
Other Titles: Lexical expressions showing negative attitude and emotions in the utterances of contemporary youth
Authors: HRADILOVÁ, Darina
Keywords: Česká jazykověda
Czech linguistic
Sémantika
Semantics
Jazyk mládeže
Language of young people
Lexikální spojení
Lexical expressions
Negativní emoce
Negative emotions
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 3, s. 198–211.
Abstract: Situace, které mohou vyvolávat potřebu lexikálně vyjádřit negativní postoje a emoce, lze rozdělit do dvou základních skupin, přičemž typ situace přímo určuje charakter a kvalitu užitého lexika. V konfliktních situacích, které úzce souvisejí s osobním životem dospívajících a které se generačně opakují, mladiství účastníci našeho výzkumu užívali širokou škálu lexikálních prostředků, u nichž si byli zřetelně vědomi jejich funkčních a stylových charakteristik, přičemž téměř vždy bylo možno určit lexém s dominantní frekvencí. Ve jmenovaných případech se jednalo o neologismy; s tím úzce souvisí jejich stylová nevyhraněnost v povědomí mluvčích a současně vysoká míra atraktivnosti, zejména pro mladistvé komunikanty. V těch kontextech, které jsou předmětem jazykové politiky a regulovány se zřetelem k občanské korektnosti, byl zjevný vliv společenského tlaku, zejména tlaku škol. K tradičním vulgarismům účastníci našeho výzkumu přistupovali poněkud rozpolceně. Z pohledu aktivního užití byla doložena poměrně vysoká frekvence u všech sledovaných vulgarismů, která by nasvědčovala tomu, že u současné mládeže klesá povědomí o jejich nevhodnosti a neakceptovatelnosti.
Our treatise attempts to describe lexical resources currently used by young people to express negative emotions and attitudes. The study is based on a questionnaire survey (600 respondents). While creating the questionnaire and assessing its results we focused on the characteristics of situations that may cause negative attitudes and emotions. We obtained samples of lexis and analysed them from lexical and functional-stylistic points of view.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2971
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hradilova.pdf145.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.