Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/343
Title: Modele percepcji ucieleśnionej w fenomenologii i kognitywistyce
Other Titles: Models of Embodied Perception in Phenomenology and Cognitive Science
Authors: Przybylski, Łukasz
Advisor: Klawiter, Andrzej. Promotor
Keywords: Kognitywistyka
Cognitive science
Fenomenologia
Phenomenology
Percepcja
Perception
Ucieleśnienie
Embodiment
Issue Date: 28-Apr-2010
Abstract: Celem pracy doktorskiej jest opracowanie rozszerzonego modelu percepcji. Rozszerzenie polegać ma na skorygowaniu i rozwinięciu modelu opracowanego w fenomenologii percepcji tak, aby jego nowa wersja była zgodna z osiągnięciami współczesnej kognitywistyki, psychologii i neurobiologii. W projekcie wykazuje się, że dający się z zrekonstruować z prac Husserla podstawowy model percepcji oparty jest na założeniu abstrahującym od wyposażenia cielesnego podmiotu percypującego. Jest to de facto model percepcji odcieleśnionej. Argumentuje się też, że Husserl podejmował kwestie, pozwalające na rozszerzenie tego modelu, np. w wykładach o rzeczy z 1907 roku (Ding und Raum) rozważał problematykę kinestez, jako specjalnego rodzaju wrażeń cielesnych towarzyszących przeżyciu percepcyjnemu. Nigdzie jednak nie zdecydował się on na włączenie charakterystyki ciała w strukturę modelu przeżycia percepcyjnego. Dobitnie widać to choćby w Ingardenowskich rekonstrukcjach Husserlowskiego ujęcia percepcji. W dalszej części pracy dokonana zostanie krytyczna analiza najważniejszych koncepcji percepcji sformułowanych w naukach kognitywnych. Rezultatem pracy będzie model percepcji ucieleśnionej. Pokazuje on, że kontekst ciała w istotny sposób modyfikuje strukturę przeżycia percepcyjnego i że uwikłane w proces percepcji ciało stanowi nieusuwalny składnik także transcendentalnych analiz fenomenologicznych. Proponuje się, aby strukturę przeżycia percepcyjnego ująć jako składającą się z dwóch procesów. Pierwszy z nich – odnosi się do percepcji rzeczy, natomiast drugi- do percepcji własnego ciała podmiotu.
The object of this PhD thesis is to develop an extended model of perception. It aims to correct and develop the model drawn up by the phenomenology of perception in such a manner that this new model is compliant with achievements in modern cognitive science, psychology and neurobiology. The project demonstrates that the basic model of perception which can be reconstructed from Husserl’s works is based on the assumption which is abstracted from the body equipment of the perceiving subject. It is de facto a model of a disembodied perception. It is also argued here that Husserl dealt with issues that enable this model to be expanded, e.g. in lectures from 1907 (Ding und Raum) he analysed the problem of kinaestheses as a special form of impressions of our body that accompany the perceptional experience. Nowhere in his works, however, did he decide to incorporate the characteristics of the body into the structure of the model of the perceptive experience. It is clearly visible in e.g. Ingarden’s reconstructions of Husserl’s understanding of perception. Further sections of this thesis will present a critical analysis of the most important concepts of perception as formulated in the cognitive sciences. The outcome of this thesis will be a model of an embodied perception. The model shows that the body context modifies the structure of the perceptive experience (Erlebnis) in a significant way and that the body intertwined in the perception process constitutes an ineradicable element of transcendental phenomenological analyses, too. It is proposed here that the structure of the perceptive experience be composed of two processes. The first of them concerns the perception of things, the other – the perception of the subject’s own body.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii: Zakład Epistemologii i Kognitywistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/343
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD_Lukasz_Przybylski.pdf
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.