Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/388
Title: Kształtowanie wizerunku polskich uczelni wyższych w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej
Other Titles: Creating the image of Polish university schools in European Educational Space
Authors: Woch-Juchacz, Agnieszka
Advisor: Grzegorczyk, Anna. Promotor
Keywords: Wizerunek
Image
Proces Boloński
Bologna Process
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
European Higher Education Area
Szkolnictwo wyższe
Higher education
Issue Date: 28-May-2010
Abstract: Punktem wyjścia w dysertacji jest zwrócenie uwagi na zależności, które wskazują na istotną rolę kształtowania wizerunku szkolnictwa wyższego w społeczeństwie oraz zaprezentowanie nowego spojrzenia na rolę i funkcję uniwersytetu we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Wydaje się, to konieczne zwłaszcza w kontekście Deklaracji Bolońskiej podpisanej w 1999 roku, która zapoczątkowała proces istotnych zmian w systemach edukacji wielu krajów. Proces ten nazywany Procesem Bolońskim, zmierza do utworzenia do 2020 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.W rozprawie istotne jest zwrócenie uwagi na funkcje wizerunku szkolnictwa wyższego w kulturowym projekcie ponowoczesności, a także podkreślenie aksjologicznej roli nauki. Zagadnieniem kluczowym pracy stała się ocena bieżącej sytuacji w szkolnictwie wyższym w odniesieniu do Procesu Bolońskiego, przy uwzględnieniu wysuwającego się na plan pierwszy postulatu jakości kształcenia oraz stosowanych standardów nauczania. W tym celu założono przeprowadzenie badania, które ma być pomocne w znalezieniu odpowiedzi, między innymi, na następujące pytania wynikające z głównego problemu badawczego; jaki jest stopień ważności wizerunku i jego funkcji w odniesieniu do uczelni wyższych, wskazanie na istotę jego tradycji, symboli i marki. Jak wygląda współczesne komunikowanie w kulturze multimedialnej i jakie działania w tym kontekście powinna prowadzić uczelnia wyższa? Jaki jest wizerunek uczelni wyższych w Polsce? Jak wygląda zależność pomiędzy ideą uniwersytetu a szkolnictwem zawodowym?
The starting point of the present dissertation, is the discussion of convergences which indicate the importance of the image of higher education in society. The role and function of universities in the modern socio-cultural reality will also be considered. These issues seem to be of extreme importance, especially in the context of the Bologna Process of 1999, which was a starting point for crucial changes in the European education system. The purpose of the process is to create the European Higher Education Area by the year 2020. The thesis pays special attention to cultural functions of the image of higher education, its place in the post-modern culture and to the axiological role of science. The main goal of the study was to assess the current situation of higher education in relation to the Bologna Process, including quality assurance and European academic standards, which have recently been gaining wide attention.With this in mind, a research was conducted to find answers to the following questions relating to the main research point: what is the importance and the function of the image of higher education institutions, their traditions, symbols and brands?What is the shape of modern communication in the multimedia culture? What actions should higher education institutions take? What is the image of higher education in Poland? What is the interrelation between the idea of university and vocational education?
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/388
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ksztaltowanie wizerunku polskich uczelni wyzszych w EPE - tom1.pdf
  Restricted Access
Tom 12.63 MBAdobe PDFView/Open
Ksztaltowanie wizerunku polskich uczelni wyzszych w EPE - tom2.pdf
  Restricted Access
Tom 21.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.