Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5563
Title: Stosunki pomiędzy uprawnionym autorsko a organizacjami zbiorowego zarządzania w prawie polskim
Other Titles: Relations between right holder and collecting societies in Polish law
Authors: Kleban, Bartosz
Advisor: Gutowski, Maciej. Promotor
Keywords: organizacja zbiorowego zarządzania
collecting society
twórca
author
prawo autorskie
copyright
licencja na korzystanie z utworu
collective management of copyright
pobieranie wynagrodzeń autorskich
copyright remuneration
Issue Date: 2013
Abstract: Rozprawa przedstawia stosunki prawne i faktyczne pomiędzy uprawnionym autorsko (najczęściej: twórcą) a organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) w polskim systemie prawa. Celem rozprawy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy obowiązująca w Polsce regulacja prawna należycie chroni uprawnionego autorsko w jego stosunkach z OZZ. Podjęte rozważania prowadzą do ustaleń, jakich zmian należy dokonać w polskim prawie, by ochrona udzielona uprawnionemu autorsko była możliwie najpełniejsza i by zapewniała maksymalne wykorzystanie wartości ekonomicznej utworu. Poszczególne rozdziały rozprawy poświęcono - kolejno: przedstawieniu uprawnionego autorsko jako podmiotu w stosunkach z OZZ; omówieniu prawnych ram działalności OZZ; podstawowym formom prawnym zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; formom prawnym zbiorowego zarządzania w sytuacji ustawowego wyłączenia indywidualnego dochodzenia praw; pobieraniu, podziałowi i wypłacie wynagrodzeń autorskich przez OZZ; stosunkowi członkostwa w OZZ i wybranym działaniom OZZ zmierzającym do poprawy warunków uprawiania twórczości; wpływowi prawa Unii Europejskiej i prawa konkurencji na działalność OZZ; systemom elektronicznego zarządzania prawami do utworów utrwalonych techniką cyfrową (DRMS) jako środkowi działania współczesnych OZZ.
The dissertation presents legal and factual relations between right holder (mostly: author) and copyright collecting societies in Polish law. The objective of the dissertation is to answer the question whether Polish legal system adequately protects the right holder (the author) in his relations with collecting societies. Considerations lead to findings what changes should be made in Polish law in order to provide the author with the fullest possible protection and to ensure maximum utilization of the economic value of the work. Individual chapters of the dissertation deal successively with: presentation of the right holder in his relations with collecting societies; discussion of the legal framework for collecting societies; basic legal forms of collective copyright management; legal forms of collective management in the event of the statutory exclusion of individual management of copyright; collecting, allocating and paying royalties by collecting societies; conditions of membership and selected activities of collecting societies aimed at improving the conditions of author’s work; the impact of European Union law and competition law on the activities of collecting societies; Digital Rights Management Systems as a means of action of modern collecting societies.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Cywilnego, Ubezpieczeniowego i Handlowego
URI: http://hdl.handle.net/10593/5563
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska_Bartosz Kleban.pdf
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.