Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/781
Title: W stronę nowego paradygmatu nauczania języka angielskiego w polskiej szkole w triadzie: język ojczysty – język globalny – drugi język obcy. Podejscie ekolingwistyczne
Other Titles: In the direction of a new paradigm of English language teaching in Polish schools in the following triad: native language – global language -second language. The ecolinguistic approach
Authors: Wiertlewska, Janina
Advisor: Puppel, Stanisław. Promotor
Keywords: język angielski
English language
język polski
Polish language
nauczanie
teaching
ekolingwistyka
balanced ecolinguistics
Issue Date: 27-Dec-2010
Abstract: Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej jest dziedzina ekologii języka, ekolingwistyka. Cztery pierwsze rozdziały, to rozważania teoretyczne związane z ekokomunikacją; dwa ostatnie – to część empiryczna W pracy porusza się niektóre zagadnienia problematyki utrzymania równowagi językowej między istniejącymi językami naturalnymi. Podaje się definicje planowania językowego o podejściu ekologicznym (McArthur, Phillipson, Skuttnab-Kangas, Mühlhausler). Przedstawia się: zagadnienie tężyzny języków naturalnych i dominacji jednego języka naturalnego nad drugim (Puppel, 2007), perspektywę Inter- i Trans- wg Puppla, gdzie stwierdza się, że translingwalizm i transkomunikacja są skutecznym sposobem na przywrócenie równowagi między istniejącymi językami naturalnymi. Wysuwa się tezę, iż ekologicznie zrównoważone nauczanie języków obcych w triadzie: język ojczysty - język globalny – drugi język obcy stanowi szansę na przywrócenie równowagi ekolingwistycznej. Teza ta została poddana badaniu w eksperymencie w formie ankiety, na nauczycielach języka angielskiego w polskich szkołach różnego szczebla. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki statystyczne potwierdzają hipotezę badawczą, iż nauczyciel języka angielskiego w polskiej szkole nie jest zainteresowany rozwijaniem zasobów języka ojczystego swoich uczniów, gdyż on sam, świadomie, bądź nieświadomie zepchnął w swojej świadomości ten język do roli substratowej, a językowi globalnemu i innym językom obcym przypisał rolę superstratową i adstratową.
The scientific discipline of the present doctoral dissertation is the field of ecolinguistics. The first four chapters of the work deal with the theoretical issues associated with the area of ecocommunication and the further two – form the empirical part of the work. Selected problems connected with the issue of natural languages sustainability have been discussed within the confines of this work. Definitions of language planning viewed from the ecological perspective (Mc Arthur, Skutnabb-Kangas, Mühlhausler) have also been presented here. The following issues have been taken into consideration: natural language robustness, dominance of one natural language over another (Puppel, 2007), the INTER- and TRANS- perspectives (Puppel, 2007) where it has been stated that tranlingualism and transcommunication are the only effective means of restoring the balance between the existing natural languages. A thesis has been proposed that ecolinguistically balanced foreign language teaching performed in the following triad: the native language – the global language – he second foreign language, cold give a chance to restore the ecolinguistic balance. The above mentioned thesis has been the subject of an experiment performed in a form of a questionnaire on English language teachers in Polish schools. The statistical analyses of the obtained results confirm the initial hypothesis stating that an English language teacher in a Polish school is not interested in improving the native language competence of his/her students during an English language class as he/she himself/herself has downgraded the native language to the substratic position in favour of the global language and other foreign languages which he/she, consciously or subconscionsly perceives as superstratic and adstratic, respectively.
Description: Wydział Neofilolologii: Katedra Ekokomunikacji
URI: http://hdl.handle.net/10593/781
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca Doktorska _ J_Wiertlewska.pdf
  Restricted Access
28.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.