Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/988
Title: Pomarańczowa rewolucja w kontekście rosyjskim
Other Titles: Orange Revolution in the Russian context.
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: Pomarańczowa rewolucja
Orange Revolution
Kolorowa Rewolucja
Colorful Revolution
Rosja
Russia
Bliska zagranica
Near countries abroad
Issue Date: 19-Apr-2011
Abstract: Ostatnie tygodnie 2004 roku za sprawą wydarzeń na Ukrainie przyniosły Europie doniosłe zmiany. Ukraińcy zademonstrowali godną najwyższej pochwały postawę obywatelską – sprzeciwili się nadmiernym wpływom Rosji, mafijno-oligarchicznym układom (tzw. stagarchii), starej władzy (tzw. momentokracji), gdzie ludzie nie posiadali żadnych praw obywatelskich ani nie było niezależnych sądów. W ciągu 17-stu dni pomarańczowej rewolucji to, co wydawało się wiecznotrwałe i nienaruszalne gdzieś zniknęło. Cała struktura władzy Leonida Kuczmy rozpłynęła się w powietrzu. Artykuł poświęcony jest stosunkowi Rosji do wydarzeń mających miejsce w byłej republice postradzieckiej. Z jednej strony ukazuje on silne związki pomiędzy obu państwami, a z drugiej dążenie Ukrainy do prawdziwej niezależności.
Recently weeks 2004 year by events on Ukrainie, brought Europe important changes. Ukrainians demonstrated stately the highest praise civil attitude – they opposed excessive influences of Russia, oligarchical system (stagarhia), old power (momentokracia), where people did not possess no civil rights and it was not independent courts. In druation of 17 days Oange Revolution this, which seemed everlasting and unalterable, disappeared. The whole structure of power Leonid Kuczma disintegrated. The article is consecrated connection Russia with happenings in past-russian Republic. On the one hand, it shows strong relationships between both states, and from the second, aspiration Ukraine to true independence.
URI: http://hdl.handle.net/10593/988
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomarańczowa rewolucja w kontekście rosyjskim.pdf128.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.