Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBańczerowski, Jerzy-
dc.contributor.authorMichalski, Marcin-
dc.date.accessioned2011-04-28T09:15:48Z-
dc.date.available2011-04-28T09:15:48Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/996-
dc.description.abstractPOLSKI: Rozprawa dotyczy dwuskładnikowych (dwuwyrazowych) przymiotnikowych (w których przynajmniej jeden składnik jest przymiotnikiem) syntagm hipotaktycznych we współczesnym literackim języku arabskim. W celu przedstawienia typologii takich syntagm, będącej systematycznym opisem fragmentu składni tego języka, użyte zostały pojęcia z teorii J. Bańczerowskiego dotyczących kwalifikacji (determinacji), rządu, zgody i wyrazu. W pracy zaproponowano dziewięć wymiarów (parametrów), w które pogrupowane zostały cechy charakteryzujące syntagmy. Wymiary te tworzą przestrzeń semantyczno-syntaktyczną, w ramach której syntagmy analizowane są pod względem przynależności ich składników do kategorii części mowy, rodzaju wykładników morfologicznych, ich własności linearnych oraz własności syntaktycznych. Praca zawiera listę typów wyznaczanych przez poszczególne cechy charakteryzujące syntagmy. Syntagmy analizowane w pracy wyekscerpowane zostały z korpusu tekstów pisanych, artystycznych i prasowych. Praca zawiera rozdział poświęcony definicji przymiotnika we współczesnym literackim języku arabskim i odróżnieniu go od rzeczownika jako odrębnej części mowy.pl_PL
dc.description.abstractENGLISH: The dissertation concerns biconstituent (two-word) adjectival (having at least one adjective as their constituent) hypotactic syntagms in Modern Literary Arabic. In order to present a typology of such syntagms, intended to be a systematic description of a fragment of the syntax of this language, concepts of J. Bańczerowski’s theory have been applied concerning qualification (determination), rection (government), concord (agreement) and word. Nine dimensions (parameters) have been proposed, into which the properties of syntagms are classed. The dimensions constitute a semantic-syntactic space within which the syntagms are analyzed with respect to the category of part of speech to which their constituents belong, type of morphological indicators as well their linear and syntactic properties. The dissertation includes a list of types (categories) specified by each syntagm property. The syntagms analyzed in the study have been excerpted from a corpus of written artistic and journalistic texts. A chapter devoted to the problem of defining the adjective in Modern Literary Arabic and distinguishing it from the substantive as a separate part of speech is included.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectjęzyk arabskipl_PL
dc.subjectmodern literary Arabicpl_PL
dc.subjectprzymiotnikpl_PL
dc.subjectadjectivepl_PL
dc.subjecttypologiapl_PL
dc.subjecttypologypl_PL
dc.subjectsyntagmapl_PL
dc.subjectsyntagmpl_PL
dc.subjectskładniapl_PL
dc.subjectsyntaxpl_PL
dc.titleA typology of biconstituent hypotactic adjectival syntagms in Modern Written Arabicpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty 1990-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski, Marcin. 2008. A typology of biconstituent hypotactic adjectival syntagms in Modern Written Arabic.PDF2.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.