Towards authoritarianism. Internal situation in the Slovak Republic (1994-1998)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

W stronę autorytaryzmu. Sytuacja wewnętrzna w Republice Słowackiej (1994-1998)

Abstract

This article discusses the internal situation of the Slovak Republic in the years 1994-1998, the period in which the country was governed by the coalition of Movement for Democratic Slovakia, the Slovak National Party and the Slovak Workers’ Association, and the prime minister was Vladimir Meciar. The main objective of the research was to analyse the actions undertaken by the coalition government in the context of violations of civil and political rights and freedoms, which could indicate an authoritarian way of exercising power and the dismantling of a democratic state of law. In the analysed period, the role of the parliamentary and nonparliamentary opposition was marginalised, the role of the media limited, the rights of national and ethnic minorities violated. There was also an ongoing, sharp conflict between Prime Minister Vladimir Meciar and President Michal Kovac. The effect of this governance was the union of almost all political forces and seizure of power after the elections in 1998. In order to answer the research questions, the author used the method of institutional and legal analysis, decision analysis and the statistical method. The research confirmed the hypothesis that, against the background of other Visegrad Group countries, the Czech Republic, Poland and Hungary, in the case of Slovakia there were many instances of human rights violations in the period analysed. This led to the drastic deterioration of bilateral relations with many countries and the slowdown of Slovakia’s accession to the North Atlantic Alliance and the European Union.
Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji wewnętrznej Republiki Słowackiej w latach 1994-1998, czyli okresu, w którym rządy w tym państwie sprawowała koalicja Ruchu na rzecz Demokratycznej Słowacji, Słowacka Partia Narodowa i Zrzeszenie Robotników Słowackich, a funkcję premiera pełnił Vladimir Meciar Głównym celem badań była analiza działań podejmowanych przez koalicyjny rząd w kontekście naruszeń praw i wolności obywatelskich i politycznych, co mogło wskazywać na autorytarny sposób sprawowania władzy i demontaż demokratycznego państwa prawa. W analizowanym okresie doszło do zmarginalizowania roli opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, ograniczenia roli mediów, naruszenia praw mniejszości narodowych i etnicznych, a także ostrego sporu pomiędzy premierem Vladimirem Meciarem a prezydentem Michalem Kovacem. Efektem tych rządów było zjednoczenie niemal wszystkich sił politycznych i przejęcie władzy po wyborach w 1998 r. W celu odpowiedzi na pytania badawcze autor posłużył się metodą analizy instytucjonalno-prawnej, analizy decyzyjnej i metody statystycznej. W wyniku badań potwierdzono założoną hipotezę, że głównym założeniem artykułu jest stwierdzenie, że na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski i Węgier w przypadku Słowacji dochodziło do wielu przypadków naruszeń praw człowieka. Implikacją tego było drastyczne pogorszenie bilateralnych stosunków z wieloma państwami i spowolnienie procesu akcesji Słowacji do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Description

Sponsor

Keywords

Vladimir Meciar, Slovak Republik, human rights, Michal Kovac, Mikulas Dzurinda, Republika Słowacka, prawa człowieka

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 4, s. 103-115.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego