When Immigration Becomes a Necessity. ROC Immigration Policy – Lessons for Europe

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Gdy imigracja staje się koniecznością. Polityka imigracyjna Republiki Chińskiej na Tajwanie – lekcje dla Europy

Abstract

Migration issues have been at the forefront of international discussions since 2015. They have been considered from the perspective of both human rights and the interests of individual states. The latter seem to have prevailed, leading to a kind of offensive against admittance of third-country nationals. Restrictive regulations introduced into national legislations, combined with reluctance towards international legal initiatives promoting concerted efforts to assist and protect migrants and eliminate the underlying causes of migrations, have resulted in adoption of zero-tolerance immigration policies. In this paper, the author sets out to assess the immigration policy of the Republic of China on Taiwan. Having recognized that its labor shortages cannot be compensated for by internal migration, the country has significantly remodeled its approach to immigration. The answer to the question about the relevance and efficiency of the proposed legal solutions will be used to indicate possible solutions for EU Member States planning to reform the common migration and asylum policies. The analysis uses methods commonly applied in social studies in general, and legal and political studies in particular. While legal analysis and systems analysis are the key research methods, comparative analysis has been used as well.
Od 2015 roku naczelne miejsce w dyskusjach toczonych na arenie międzynarodowej zajmują kwestie migracyjne. Rozważane są zarówno przez pryzmat praw człowieka, jak i interesów poszczególnych państw. Te ostatnie zdominowały dyskusje, prowadząc do swoistej ofensywy skierowanej przeciw możliwości przyjmowania obywateli państw trzecich. Restrykcyjne rozwiązania prawne wprowadzane do prawa krajowego, sprzeciw wobec międzynarodowych inicjatyw prawnych, podkreślających konieczność solidarnego działania na rzecz pomocy i ochrony osób migrujących oraz likwidacji przyczyn masowych przemieszczeń ludności, skutkują przyjmowaniem przez poszczególne państwa polityki zerowej imigracji. Celem niniejszego artykułu jest ocena polityki imigracyjnej Republiki Chińskiej na Tajwanie, która dostrzegając niedobory siły roboczej i brak możliwości ich uzupełnienia przy pomocy migracji wewnętrznej, przemodelowała w znaczący sposób podejście do imigracji. Odpowiedź na pytanie o zasadność i skuteczność proponowanych rozwiązań prawnych posłużyć ma do wskazania rozwiązań możliwych do zastosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, dyskutujące nad reformą wspólnych polityk: imigracyjnej i azylowej. Rozważania prowadzone będą przy wykorzystaniu metod charakterystycznych dla nauk społecznych, w szczególności nauk prawnych i nauk o polityce. Kluczowe znaczenie przypisano metodzie analizy prawnej i analizy systemowej, zastosowano również metodę porównawczą.

Description

Sponsor

Keywords

immigration, immigration policy, opportunities, threats, Republic of China, Taiwan, imigracja, polityka imigracyjna, szanse, zagrożenia, Republika Chińska, Tajwan

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej nr 14, 2020, ss. 153-165.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego