Cooperation at the Institutional and Bilateral Level of the European Union and Central Asia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Współpraca na poziomie instytucjonalnym i bilateralnym Unii Europejskiej oraz Azji Środkowej/Centralnej

Abstract

This article analyzes the scope of cooperation at the institutional and bilateral level of the European Union and Central Asia. Despite the systematic tightening of cooperation between Brussels and the republics of the former USSR, there is still a lack of unambiguous definition of real long-term interests of the European Union in the region. The fundamental problem of cooperation development is a strong fragmentation of EU activities in five different republics of Central Asia. Therefore, there is a need to improve the exchange of information, increase control and coordination, as well as limit the thematic scope of undertaken initiatives. There are potential diversification opportunities for energy sources that exist in the Central Asia region.
W niniejszym artykule analizie poddano zakres współpracy na poziomie instytucjonalnym i bilateralnym Unii Europejskiej i Azji Centralnej. Mimo systematycznego zacieśniania współpracy Brukseli z republikami byłego ZSRR, nadal brakuje jednoznacznego określenia rzeczywistych, długookresowych interesów Unii Europejskiej w regionie. Zasadniczym problemem rozwoju współpracy jest silne rozdrobnienie działań unijnych w pięciu różnych republikach Azji Centralnej. W związku z tym wskazuje się konieczność poprawy wymiany informacji, zwiększenia kontroli i koordynacji, a także ograniczenia zakresu tematycznego podejmowanych inicjatyw. Istnieją potencjalne możliwości dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych, które występują w regionie Azji Centralnej.

Description

Sponsor

Keywords

European Union, Central Asia, Cooperation, Institution, Bilateral, Unia Europejska, Azja Środkowa, współpraca-kooperacja, instytucja, bilateralny- dwustronny Article submitted:

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 267-279.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego