Szkolnictwo wyższe i dyplomacja naukowa jako narzędzie soft power w polityce ChRL wobec Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Higher education and scientific diplomacy as a soft power tool in the policy of the People’s Republic of China towards the European Union

Abstract

Celem tekstu jest ukazanie kształtowania się chińskiego szkolnictwa wyższego, jako formy soft power. Chińskie szkolnictwo wyższe traktowane jest jako element soft power polityki międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej. Wykorzystanie instrumentu, jakim jest polityka szkolnictwa wyższego w postaci soft power możliwe jest dzięki dynamicznemu rozwojowi chińskich uczelni w ostatnich dwóch dekadach. Władze ChRL stawiają przed swoimi uczelniami ambitne cele, m.in. wprowadzenie kilkunastu uczelni do ligi najlepszych uniwersytetów świata. Chińskie uczelnie odchodzą od wzorca kultury organizacyjnej „copycat”, rozwijając własną dynamikę innowacyjności uczelni, poprzez konsekwentne podnoszenie swoich pozycji w międzynarodowych rankingach. Jednocześnie jednak cele rozwojowe stawiane chińskim uczelniom powiązane są z globalną ekspansją gospodarczą ChRL. Dyplomacja naukowa Państwa Środka działa przede wszystkim poprzez Instytuty Konfucjusza. Uczelnie Unii Europejskiej stanowią cel strategiczny w tej polityce, gdyż posiadają one zasoby i praktyki konieczne do wzmocnienia uczelni chińskich. Artykuł analizuje wybrane aspekty użycia polityki uczelnianej jako soft power chińskiej dyplomacji.
Higher education policy is an element of soft power in the international politics of the PRC. This has become possible because, for two decades, universities in China have been developing and undergoing profound changes. PRC authorities have set ambitious goals for their universities, e.g. making some of the universities top higher education institutions worldwide. Universities in China are abandoning the “copy-paste” pattern, developing their own technological innovations, and consistently raising their position in international rankings. Development goals set for Chinese universities are connected with the global economic expansion of the PRC. The scientific diplomacy of China is primarily executed through the Confucius Institutes network. European Union universities are a strategic goal of this policy as they possess the resources, practices and customs China needs to strengthen its universities. The paper analyzes selected issues of employing higher education policy as a soft power in Chinese diplomacy.

Description

Sponsor

Keywords

Uczelnie w Chinach, dyplomacja naukowa, soft power, Unia Europejska, polska polityka szkolnictwa wyższego, universities in China, scientific diplomacy, soft power, EU, Polish higher education policy

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 191-203.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego