Legitymizacja władzy Unii Europejskiej – wybrane aspekty instytucjonalno-proceduralne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Legitimization of the European Union’s authority – selected institutional and procedural aspects

Abstract

Unia Europejska jako specyficzna organizacja międzynarodowa dysponuje szczególnie szerokim zakresem kompetencji zaś stanowione w jej ramach akty wiążące wywołują skutki prawne nie tylko względem państw członkowskich, lecz również wobec ich obywateli. Rozumiana w ten sposób „działalność władcza” UE ma zatem szeroki wymiar. Niniejsze opracowanie koncentruje się wokół zagadnień związanych z charakterem legitymizacji władzy UE w świetle aspektów proceduralno-instytucjonalnych. Kto, w wymiarze instytucjonalnym, piastuje władzę na szczeblu unijnym, jakie relacje zachodzą między „nosicielami” unijnej władzy i czy konstrukcja procesów decyzyjnych w UE wraz z zakresem partycypacji poszczególnych instytucji w tej materii może być postrzegana jako czynnik legitymizujący Unię „w kierunku” demokracji? Problemy te zostaną omówione przez pryzmat instytucjonalnych i proceduralnych aspektów podejmowania decyzji na szczeblu unijnym. Zaznaczone i zasygnalizowane zostaną wątki kluczowe w odniesieniu do kwestii: unijnej władzy, aktorów instytucjonalnych oraz procesów podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej.
Being a specific international organization, the European Union enjoys a particularly extensive range of powers, while the laws enacted within its framework have legal consequences not only for EU member states, but their citizens as well. Understood in this manner, the ‘sovereign activity’ of the EU has an extensive scope. This study is focused on issues related to the nature of the legitimization of the EU’s authority as concerns its procedural and institutional aspects. The issues of who institutionally wields power at EU level and what relations occur between the ‘carriers’ of EU authority, as well as whether the decision-making processes and the scope of individual institutions in this matter might be perceived as factors legitimizing the European Union’s democratic character, are discussed from the point of view of the institutional and procedural aspects of decision-making at EU level. Key issues pertaining to the topics of EU authority, institutional actors and decision-making processes within the European Union are indicated.

Description

Sponsor

Keywords

instytucje Unii Europejskiej, zwykła procedura ustawodawcza, specjalna procedura ustawodawcza, European Union’s institutions, ordinary legislative procedure, special legislative procedure

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s. 110-120.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego