Przejrzystość polityki pieniężnej w teorii i praktyce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Transparency of the monetary policy in theoretical and empirical studies

Abstract

Celem artykułu jest przegląd światowego dorobku naukowego z ostatnich kilkunastu lat w zakresie przejrzystości oraz polityki komunikacyjnej banków centralnych zarówno w zakresie zagadnień teoretycznych, jak i prowadzonych badań empirycznych. Praca składa się ze wstępu, trzech części oraz podsumowania. Na wstępie przedstawiono wybrane definicje przejrzystości polityki pieniężnej zawarte w najważniejszych pracach naukowych poświęconych tej tematyce. Następnie wskazany został zestaw instrumentów poprawiających politykę komunikacyjną. W ostatniej części przedstawiono najważniejsze badania prowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat w kraju i na świecie, których głównym celem było określenie związku pomiędzy przejrzystością polityki pieniężnej a kształtowaniem się cen i oczekiwań na rynku finansowym. Szczególną uwagę zwrócono także na badania, których zadaniem było porównywanie gospodarek światowych w obszarze transparentności polityki monetarnej za pomocą specjalnie do tego stworzonych indeksów.
***This paper aims to review the existing body of research, both theoretical and empirical, conducted in the last fifteen years on the transparency and communication policies of central banks. In the first section, selected definitions of the transparency of the a monetary policy proposed in leading academic papers on the topic are presented. Further sections present a set of instruments which can improve the communication policy. The last section presents the most important research conducted in the last decade or so in Poland and abroad with the main objective of determining the relationship between a transparent monetary policy and the development of prices and expectations of the financial market. Particular emphasis was placed on research aimed at comparing different economies in terms of transparency of their monetary policies using transparency indices specifically developed for this purpose.

Description

Sponsor

Keywords

przejrzystość polityki pieniężnej, polityka komunikacyjna banku centralnego, reakcje rynku finansowego na działanie banku centralnego, ownership, common ownership, municipal ownership, benefit, privatisation, monopolisation

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s.163-184

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego