Lexikální prostředky vyjadřující negativní postoje a emoce v projevech současné mládeže

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Lexical expressions showing negative attitude and emotions in the utterances of contemporary youth

Abstract

Situace, které mohou vyvolávat potřebu lexikálně vyjádřit negativní postoje a emoce, lze rozdělit do dvou základních skupin, přičemž typ situace přímo určuje charakter a kvalitu užitého lexika. V konfliktních situacích, které úzce souvisejí s osobním životem dospívajících a které se generačně opakují, mladiství účastníci našeho výzkumu užívali širokou škálu lexikálních prostředků, u nichž si byli zřetelně vědomi jejich funkčních a stylových charakteristik, přičemž téměř vždy bylo možno určit lexém s dominantní frekvencí. Ve jmenovaných případech se jednalo o neologismy; s tím úzce souvisí jejich stylová nevyhraněnost v povědomí mluvčích a současně vysoká míra atraktivnosti, zejména pro mladistvé komunikanty. V těch kontextech, které jsou předmětem jazykové politiky a regulovány se zřetelem k občanské korektnosti, byl zjevný vliv společenského tlaku, zejména tlaku škol. K tradičním vulgarismům účastníci našeho výzkumu přistupovali poněkud rozpolceně. Z pohledu aktivního užití byla doložena poměrně vysoká frekvence u všech sledovaných vulgarismů, která by nasvědčovala tomu, že u současné mládeže klesá povědomí o jejich nevhodnosti a neakceptovatelnosti.
Our treatise attempts to describe lexical resources currently used by young people to express negative emotions and attitudes. The study is based on a questionnaire survey (600 respondents). While creating the questionnaire and assessing its results we focused on the characteristics of situations that may cause negative attitudes and emotions. We obtained samples of lexis and analysed them from lexical and functional-stylistic points of view.

Description

Sponsor

Keywords

Česká jazykověda, Czech linguistic, Sémantika, Semantics, Jazyk mládeže, Language of young people, Lexikální spojení, Lexical expressions, Negativní emoce, Negative emotions

Citation

Bohemistyka X, 2010, nr 3, s. 198–211.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego