The impacts of cognitive biases and heuristics on Covid-19 preventive behaviors

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Wpływ uprzedzeń poznawczych i heurystyk na zachowania profilaktyczne Covid-19

Abstract

The covid-19 pandemic disease became part of the study of many scientific disciplines recently since its impact area is large and it threatened millions of lives. One of the important disciplines is public policy since the characteristics may easily influence the spread of covid-19. It is assumed that an individual’s irrational tendencies can increase this spread since they are highly correlated with the most important actions of prevention of the spread such as isolation, wearing a mask, and washing hands. Moreover, public policies can be effective in such a pandemic period if they take into consideration of individual’s irrational tendencies. Hence, in this study the psychological background of why individuals do not follow the regulations that can decrease the spread of covid-19 will be presented: cognitive biases and heuristics.
Choroba pandemiczna Covid-19 stała się ostatnio przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, ponieważ obszar jej oddziaływania jest duży i zagraża milionom istnień ludzkich. Jedną z ważnych dyscyplin jest polityka publiczna, ponieważ jej charakter może łatwo wpływać na rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. Zakłada się, że irracjonalne skłonności jednostki mogą zwiększyć rozprzestrzenianie się choroby, ponieważ są one silnie skorelowane z najważniejszymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się choroby, takimi jak izolacja, noszenie maski i mycie rąk. Co więcej, polityka publiczna może być skuteczna w okresie pandemii, jeśli uwzględnia irracjonalne skłonności jednostki. Dlatego też w niniejszym opracowaniu przedstawione zostanie psychologiczne podłoże tego, dlaczego jednostki nie przestrzegają przepisów, które mogą zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19: uprzedzenia poznawcze i heurystyki.

Description

Sponsor

Keywords

bounded rationality, cognitive biases and heuristics, covid-19, preventive behaviors, ograniczona racjonalność, uprzedzenia poznawcze i heurystyki, Covid-19, zachowania prewencyjne

Citation

Przegląd Politologiczny, 2021, 4, s. 143-149.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego