Przestrzeń miasta czy przestrzeń mieszkańców? Teoretyczne aspekty rewitalizacji poznańskiej Śródki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The city’s or inhabitants’ space? Theoretical aspects of revitalisation of the Poznań district of Śródka

Abstract

Tekst stara się przybliżyć tematykę rewitalizacji polskich miast w aspekcie teoretycznym (definicyjnym, pojęciowym) w świetle projektu badawczego „Bilans 5-letnich doświadczeń w zakresie pilotażu rewitalizacji na poznańskiej Śródce”, realizowanego jako grant międzyuczelniany (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w 2010 r. Punkt wyjścia stanowią pytania o status przestrzeni we współczesnych „grach o miasto” (prowadzonych przez aktantów jego współwytwarzania) oraz o znaczenie perspektywy temporalnej, jako łącznika pomiędzy potocznymi a badawczymi perspektywami rozumienia działań rewitalizacyjnych. Z kolei wyeksponowanie roli ładu psychospołecznego pozwala na ukazanie napięcia pomiędzy wielowymiarowym charakterem doświadczania przestrzeni przez jej użytkowników a oczekiwaniem jednoznacznych wyznaczników prowadzenia działań rewitalizacyjnych ze strony ich nawigatorów. Postulowana w artykule konieczność zwrócenia uwagi na te odmienne sposoby „myślenia o rewitalizacji” stanowi nie tylko bezpośrednie odwołanie do tytułowego pytania, lecz także zaczyn formułowania rozwiązań licznych kwestii problemowych, m.in. związanych z ewaluacją działań rewitalizacyjnych.
***This paper is an attempt to present revitalisation of Polish cities in a theoretical aspect (definitional, conceptual) in relation to a research project ‘The Result of 5-year Experience of a Pilot Process of Revitalisation at the Poznań district of Śródka’ carried out as an intercollegiate grant (Poznan University of Technology, Poznan University of Economics, Adam Mickiewicz University in Poznan) in 2010. The starting point was a question of the status of the space in the contemporary context and the value of the temporal perspective as a link between the popular and the scientific perspective of understanding the social actions related to revitalisation. Emphasising the role of a psychosocial order allows to illustrate the tension between the multidimensional character of experiencing the space by its inhabitants and the expectation of unambiguous determinants governing the revitalisation actions performed by its navigators. The necessity of paying attention to those different ways of ‘thinking about revitalisation’ postulated in the paper is not only a direct reference to the question posed in its title, but also a ferment fruitful to formulating solutions for numerous problematical issues, that is those related to the evaluation of the revitalisation process.

Description

Sponsor

Keywords

socjologia miasta i przestrzeni, rewitalizacja, Poznań, Środka, świadomość społeczna, pojęcia nauk społecznych, urban and space sociology, revitalisation, social consciousness, concepts of social sciences

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s. 267-279

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego