Social Network Analysis as a research method in political science. An attempt to use it in coalition research

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Social Network Analysis jako metoda badawcza w dyscyplinie nauk o polityce. Próba adaptacji do badań nad koalicjami

Abstract

The main aim of the article is to argue the need for better focus of researchers conducting their research in the field of political science on some digital analytical tools used in social network analyses. Additional objectives are to outline the historical context of SNA’s development in this discipline, as well as to present possible fields of exploration and using of this method, both in basic and in applied research. Particular attention was paid to the potential of SNA in the study of the processes of cabinet coalitions formation, as well as to the important limitations of this method. The article was constructed as a methodological essay. We inevitably accept - because of its focus on network analyses a structural perspective on social reality. We verify the hypothesis that the greatest potential of SNA could be currently to create a visualization of social relations based on large data sets, but at the same time the most important barrier to the development of the method are limitations in the access to these data, which could be used as a basic analytical material for visualization of the network and generalization of the statistical conclusions. Presenting some political science research in Poland and around the world, in which SNA tools are used, we used the historical as well as the case study method.
Celem głównym artykułu jest uzasadnienie konieczności większego zainteresowania badaczy pro-wadzących swoje badania w dyscyplinie nauk o polityce narzędziami analitycznymi (w tym cyfrowymi) stosowanymi w ramach społecznej analizy sieciowej. Celami dodatkowymi pozostają nakreślenie kontekstu rozwoju SNA w tej dyscyplinie, a także ukazanie możliwych pól eksploracji i wykorzystania metody, zarówno w badaniach podstawowych, jak i w badaniach stosowanych. Szczególną uwagę zwrócono na potencjał SNA w badaniu procesów formowania koalicji gabinetowych, wskazując jednocześnie na ważne ograniczenia tej metody. Artykuł ma charakter metodologiczny i przyjmuję w nim - w sposób nieunikniony, jeśli rzecz ma dotyczyć analiz sieciowych - strukturalną perspektywę oglądu rzeczywistości społecznej. Weryfikuję hipotezę zakładającą, że największym potencjałem SNA jest obecnie możliwość generowania wizualizacji relacji społecznych w oparciu o duże zbiory danych (big data), jednocześnie jednak najistotniejszą barierę rozwoju metody stanowią ograniczenia w dostępie naukowców do tych danych, które mogłyby posłużyć jako bazowy materiał analityczny do wizualizacji sieci i generowania wniosków natury statystycznej. Prezentując stan badań politologicznych w Polsce i na świecie, w których wykorzystuje się narzędzia SNA, pomocniczo wykorzystuję metodę historyczną oraz metodę studium przypadku.

Description

Sponsor

Keywords

Social Network Analysis, SNA, networks, research methods, coalition, społeczna analiza sieciowa, sieć, metodologia nauk o polityce, koalicje

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 4, s. 39-50.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego