Recydywa wśród młodocianych sprawców przestępstw w świetle teorii społecznego uczenia się

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Recidivism among juvenile offenders in the light of the social learning theory

Abstract

Proces wykolejania społecznego jest jednym z czynników powodujących skłonność do popełniania przestępstw, który najsilniej oddziałuje na młodych ludzi. Tym samym, wpływa on na popełnianie przestępstw przez sprawców młodocianych, a także rzutuje na ich recydywę (powrót do przestępstwa). Wykolejanie społeczne znajduje oparcie w myśli Alberta Bandury, który opracował teorię społecznego uczenia się. Autor uważa, że założenia tej teorii udzielają odpowiedzi na pytanie o przyczynę popełniania przestępstw przez sprawców młodocianych. Artykuł ma za zadanie wykazać przyczyny i skutki wykolejania społecznego. Rozważania zostały zobrazowane danymi statystycznymi, a wywód merytoryczny został potwierdzony badaniami przeprowadzonymi w Zakładzie Karnym w Rawiczu.
The social irregularity process is one of the factors which create a tendency to commit crimes which strongly affects young people. That is why it is associated with juveniles’ crimes and their recidivism (coming back to committing crimes). The social irregularity is based on the social learning theory elaborated by A. Bandura. The author thinks that the foundations of this theory are the answer to a question about the reason of committing crimes by juveniles. The paper aims at indicating the reasons and aftermaths of social irregularity. The author’s reasoning has been supported by the statistical data and the research carried out in the penitentiary in Rawicz.

Description

Sponsor

Keywords

młodociany sprawca, juvenile, wykolejenie społeczne, social irregularity, teoria społecznego uczenia się, social learning theory

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 223-239.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego