The conciliatory potential of social media in the current political dispute. The case of Facebook

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Pojednawczy potencjał mediów społecznościowych w bieżącym sporze politycznym. Przypadek Facebooka

Abstract

This text is a continuation of the analysis of the attitudes of politically engaged users of the Facebook, conducted between 13.12.2020 and 25.01.2021 on a sample of 220 respondents. The first statistical conclusions and the full description of the methodology were published in the issue 1/2021 of Przegląd Politologiczny (Pawlak, 2021). In this text, I focused on the interpretation of the open part of the questionnaire, in which the respondents expressed their own ideas and forecasts regarding the possibility of ending/mitigating the conflict. While the data from closed questions could be treated as coming from a group representative of politically engaged Facebook users in Poland (although this condition was more of an added value than the intention behind the research), the material containing answers to open-ended questions is no longer of this nature. This is due to the fact that 43.6% of the respondents left this section unanswered. The analysis presented here prompts reflection on the conciliatory potential of social media, which I consider to be an important platform for political debate in the 21st century.
Niniejszy tekst jest kontynuacją analizy postaw zaangażowanych politycznie użytkowników portalu społecznościowego Facebook, przeprowadzonej w dniach 13.12.2020–25.01.2021 na próbie 220 respondentów. Pierwsze wnioski statystyczne oraz pełny opis metodologii zostały opublikowane w numerze 1/2021 „Przeglądu Politologicznego” (Pawlak, 2021). W tekście tym skoncentrowałem się na interpretacji części otwartej kwestionariusza, w której respondenci wyrażali własne wyobrażenia i prognozy dotyczące możliwości zakończenia/łagodzenia konfliktu. O ile dane z pytań zamkniętych można było traktować jako pochodzące z grupy reprezentatywnej dla zaangażowanych politycznie użytkowników Facebooka w Polsce (choć ten warunek był raczej wartością dodaną niż intencją przyświecającą badaniu), o tyle materiał zawierający odpowiedzi na pytania otwarte nie ma już takiego charakteru. Wynika to z faktu, że 43,6% respondentów pozostawiło tę część bez odpowiedzi. Przedstawiona analiza skłania do refleksji nad koncyliacyjnym potencjałem mediów społecznościowych, które uważam za ważną platformę debaty politycznej w XXI wieku.

Description

Sponsor

Keywords

democracy crisis, political culture, slacktivism, social media, kryzys demokracji, kultura polityczna, slacktivism, media społecznościowe

Citation

Przegląd Politologiczny, 2021, 4, s. 85-94.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego