Geneza, rola i cechy preambuły w aktach prawnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The origins, role and features of a preamble in the legal acts

Abstract

Artykuł ma na celu poszerzenie wiedzy czytelnika na temat preambuły. Jego wprowadzenie opiera się na etymologii słowa „preambuła”. Pozwala również zapoznać się z podstawowymi cechami i funkcjami preambuły. Kolejna część opisuje pochodzenie preambuły jako formy wstępu do aktu normatywnego. Przedstawia jej historię w odwołaniu do źródeł archaicznych oraz do pierwszych polskich aktów prawnych. W części trzeciej przedstawione są cechy wstępu na przykładzie polskich aktów normatywnych. Dokładnej analizie poddawane są poszczególne elementy preambuły. Część ta porusza również problematykę celu zamieszczania areng. Dalej opisywane są preambuły pojawiające się w zagranicznych aktach prawnych takich jak: Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konstytucja USA, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela oraz Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec. Piąta część traktuje o sporze prawników, dotyczącym charakteru preambuły – jako części normatywnej lub deklaratoryjnej aktu normatywnego. Przytoczono argumenty obu stron oraz powołano się na opinie ekspertów, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. W zakończeniu artykułu podkreślona została istotna rola preambuły w aktach normatywnych. Wyjaśnione jest także dlaczego zrezygnowanie z tej formy wstępu jest niepożądane i jakie byłyby tego ewentualnie konsekwencje.
The article is to expand the reader’s knowledge about a preamble. Its introduction is based on the etymology of the word “preamble”. It also allows for learning about its basic features and functions. The next part describes the origin of preamble as a form of an introduction to a normative act. It presents its history with reference to the archaic sources and the first Polish legislation. The third part describes the features of a preamble on the example of Polish normative acts. Various elements of a preamble are subjected to a thorough analysis. This part also touches the issue of the insertion of a preamble. Then, there are described preambles appearing in the international legal acts, such as The Declaration of Independence of the United States of America, the US Constitution, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen and the Basic Law for the Federal Republic of Germany. The fifth part is about the eternal dispute of lawyers on the nature of preamble – as a normative or declarative part of the legal act. It quotes the arguments of both parties and relies on experts’ opinions and judgment of the Polish Constitutional Tribunal. At the end of the article the significant role of a preamble in the normative acts is emphasized. It is also explained why the resignation of this form of an introduction is undesirable and what possible consequences it would have.

Description

Sponsor

Keywords

preambuła, preamble, wstęp do aktu normatywnego, introduction to normative act, spór prawników, dispute of lawyers

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 207-221.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego