Odpowiedzialność za szkodę medyczną wynikającą ze zdarzenia medycznego – pojęcie zdarzenia medycznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Liability for medical damage arising from a medical event – the concept of medical event

Abstract

Artykuł dotyczy problematyki pojęcia zdarzenia medycznego, a zatem kwestii wyznaczających przedmiotowy zakres postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Pojęcie zdarzenia medycznego jest pojęciem normatywnym i zostało ono zdefiniowane w art. 67a ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia ogólne dotyczące postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dalsze rozważania dotyczą przesłanek rozpoznania sprawy przez wojewódzką komisję. Autorka wyjaśnia znaczenie poszczególnych pojęć ustawowych składających się na pojęcie „zdarzenia medycznego”, tj. terminu: pacjent, zakażenie, biologiczny czynnik chorobotwórczy, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć oraz aktualna wiedza medyczna. W artykule ponadto poruszono istotną problematykę miejsca wystąpienia zdarzenia medycznego, a także podano przykłady zdarzeń medycznych.
The article discusses the problem of the term – medical event, and therefore the issues stipulating the material scope of proceedings before the Regional Commission for Evaluation of Medical Events. “Medical event” is a normative term and has been defined in art. 67a clause 1 of the Act on Patient Rights and the Patient Rights Ombudsman. First of all, the author describes general issues connected with proceedings before the Regional Commission for Evaluation of Medical Events. Further deliberations are related with the conditions for recognizing the issue before such a regional commission. The author clarifies the meaning of particular statutory terms which determine the term “medical event”, i.e.: patient, infection, biological causative agent of disease, body damage, health disorder, death and actual medical knowledge. The author also raises a very important issue connected with a place where a medical event has occurred, as well as provides examples of medical events.

Description

Sponsor

Keywords

zdarzenie medyczne, medical event, wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Commission for Evaluation of Medical Events, pacjent, patient

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 193-205.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego