Towards the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and United States

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

W kierunku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Abstract

In this research work, the author focuses on the analysis of the activity towards the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and United States. It has been emphasized that the talks will reduce regulatory barriers. New agreements to remove trade barriers aim at reducing dead-weight costs and at increasing net social gains from international trade. The article examines the impact of free trade agreements like TTIP and, in particular, investor-state dispute resolution mechanisms in reducing the power of national governments to regulate and eliminate market inequality. The article offers examples of successful regulatory cooperation efforts in the hope that it will shed light on possible approaches to addressing regulatory divergences. Ideally, the best way to address problems arising from regulatory divergence would be on a multilateral basis, while taking into account the relations of the EU and the US with other countries. The main aim of the article is the presentation of the challenges for TTIP negotiations. The particular objective of the research task is the regulatory trade barriers in US-EU foreign trade policy, the nature and the promoters of TTIP, the interrelationship between regulatory standards and international cooperation in TTIP. The general theoretical approach will be of broad interest to economists interested in international questions, especially transatlantic cooperation, as well as to political scientists. The main methods applied in this research were the institutional method, comparative method, documentation method and statistical methods. Additionally, the methods of deductive and inductive forecasting were applied.
Autor tej pracy badawczej skupił się na analizie działań zmierzających do zawarcia Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Podkreślono, że negocjacje przyczynią się do ograniczenia barier regulacyjnych. Nowe porozumienia zmierzające do usunięcia barier handlowych mają na celu zmniejszenie zbędnych kosztów i zwiększenie zysków społecznych netto z handlu międzynarodowego. W artykule przeanalizowano wpływ umów o wolnym handlu, takich jak TTIP, a w szczególności mechanizmów rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem polegających na zmniejszeniu prerogatyw rządów krajowych w dziedzinach regulowania i eliminowania nierówności rynkowych. W artykule przedstawiono przykłady skutecznych działań w zakresie współpracy regulacyjnej w nadziei, że rzuci to światło na możliwe podejścia do rozwiązywania rozbieżności regulacyjnych. Najlepszym sposobem rozwiązywania problemów wynikających z rozbieżności regulacyjnych powinna być wielostronna współpraca z uwzględnieniem stosunków UE i USA z innymi krajami. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyzwań związanych z negocjacjami TTIP. Przedmiotem zadania badawczego są w szczególności regulacyjne bariery w polityce handlu zagranicznego USA i UE, charakter TTIP i propagatorzy tego porozumienia oraz wzajemne powiązania między standardami regulacyjnymi a międzynarodową współpracą w ramach TTIP. Przyjęte w pracy ogólne podejście teoretyczne spotka się z zainteresowaniem ekonomistów zajmujących się kwestiami międzynarodowymi, w szczególności współpracą transatlantycką, a także politologów. Główną metodą zastosowaną w tym badaniu jest metoda badań naukowych. Zastosowano także metodę instytucjonalną, metodę porównawczą, metodę dokumentacji i metody statystyczne. Dodatkowo wykorzystano również metody prognoz dedukcyjnych i indukcyjnych.

Description

Sponsor

Keywords

TTIP, regulatory barriers, international cooperation, bariery regulacyjne, współpraca międzynarodowa

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 83-102.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego