Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Beijing Convention on criminal air law – genesis, substance and recommendations

Abstract

Artykuł poświęcony jest problematyce lotniczego prawa karnego i aktualnym przemianom w tym zakresie. Autor podsumowuje bieżący kształt systemu międzynarodowego karnego prawa lotniczego i omawia jego ogólną charakterystykę, najważniejsze postanowienia obowiązujących konwencji oraz wdrażające je przepisy krajowe. Ponadto wskazuje wady obowiązujących regulacji, które wymienia się jako przesłanki reformy. W drugiej części opracowania autor opisuje nowatorskie rozwiązania aktów przyjętych podczas międzynarodowej konferencji w Pekinie w 2010 r., tj. konwencji pekińskiej oraz protokołu pekińskiego, obecnie oczekujących na wejście w życie oraz ratyfikację w kraju. Podsumowanie artykułu stanowią rekomendacje i uwagi dotyczące implementacji tych aktów w Polsce. Obejmują one wskazania co do przyjęcia pewnych rozwiązań fakultatywnych oraz ewentualnych zmian w prawie karnym.
The paper deals with criminal air law and its current reform. First, the author summarises the present state of international criminal air law. This includes a review of its general characteristics and of the key provisions of relevant conventions, and their incorporation in national laws. Next, certain drawbacks of regulations regarded to be the prerequisites for the reform are presented. This is followed by a description of the innovative solutions of the acts adopted at the international conference in Beijing in 2010 (i.e. the Beijing Convention and the Beijing Protocol), currently awaiting their entry into force and ratification in Poland. In conclusion, the author makes his own recommendations and remarks regarding the implementation of these acts in Poland and indicates some optional solutions and possible amendments the national criminal law.

Description

Sponsor

Keywords

prawo lotnicze, lotnicze prawo karne, konwencja pekińska z 2010, konwencja haska z 1970, konwencja montrealska z 1971, terroryzm lotniczy, bezpieczeństwo lotnicze, ochrona lotnictwa, highjacking, air law, criminal air law, Beijing Convention 2010, the Hague Convention 1970, Montreal Convention 1971, aviation terrorism, aviation safety, aviation security, highjacking

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s. 35-47

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego