GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY – ISTOTA, PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

GLOBAL FINANCIAL CRISIS – THE ESSENCE, REASONS AND CONSEQUENCES

Abstract

Wydarzenia ostatnich lat – określane mianem największego kryzysu rynków finansowych od lat 30. XX wieku − wywołały dyskusję na temat możliwych przyczyn tego zjawiska, jak i sposobów walki z nim. Prowadzona debata jest niezwykle dynamiczna i wielowątkowa. Pojawiają się w niej głosy przedstawicieli wielu gałęzi nauki: socjologii, psychologii, a także prawa i ekonomii. Należy w tym miejscu podkreślić, że owa różnorodność źródeł prezentowanych poglądów jest niezwykle ważna i stanowi potwierdzenie tezy o zmieniającym się kształcie współczesnych rynków finansowych, dla których zrozumienia nie wystarczy już tylko wiedza ekonomiczna czy prawnicza. Analiza omawianych wydarzeń skłania do zastanowienia się nad przyczynami obecnej sytuacji, a także możliwymi jej rozwiązaniami.
*The events of the recent months are being referred to as the greatest financial market crisis since the 1930s. The crisis stirred many hot discussions in which the possible causes of the crisis and ways in which a similar event could be prevented in the future were analysed. The debate that is still going on touches upon many aspects of the problem. Opinions are voiced by representatives of different branches of science, including sociology, psychology, law and economics. This fact is particularly noteworthy because the variety of the sources of the presented views confirm the thesis that contemporary financial markets are changing and the economic or legal knowledge only does not suffice to understand them. The occurrences of the last months require further analysis of the current situation and working on the ways of how to solve it.

Description

Sponsor

Keywords

Kryzys finansowy, Finanacial crisis

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 95-106

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego