W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego

dc.contributor.authorPuślecki, Zdzisław W.
dc.date.accessioned2014-04-28T12:22:05Z
dc.date.available2014-04-28T12:22:05Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractCelem głównym opracowania było przedstawienie konieczności doskonalenia systemu i reform handlu międzynarodowego. Celami szczegółowymi natomiast było ukazanie możliwości powstania nowego modelu funkcjonowania WTO, ograniczania neoprotekcjonizmu rolnego UE, konieczności zmian systemu płatności bezpośrednich wynikających ze zobowiązań Wspólnej Polityki Rolnej UE wobec WTO, zagadnień bezpieczeństwa żywnościowego, doskonalenia łańcucha dostaw żywności oraz wzrostu znaczenia porozumień bilateralnych i rozwiązań normatywnych, wzrostu roli i znaczenia grupy G-20 jako ważnej i wpływowej instytucji globalnej, a także konieczności zwiększania integralności i przejrzystości instrumentów pochodnych na rynkach towarowych. Podłożem niepowodzeń Rundy Doha WTO, było zdecydowane stanowisko krajów rozwijających się dotyczące zmniejszenia subsydiowania rolnictwa przez państwa wysoko rozwinięte oraz różnice zdań między USA i UE w kwestii poziomu ograniczenia subsydiów rolnych. W perspektywie funkcjonowania WTO istotna jest potrzeba osłabienia neoprotekcjonizmu rolnego Unii Europejskiej i dalsze dostosowywanie mechanizmów tej polityki do nowych uwarunkowań rozwoju gospodarki światowej i reguł WTO. Szczególnym wyzwaniem jest również zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żywności. UE powinna przyczynić się do poprawy funkcjonowania rynku żywności na poziomie światowym, regionalnym i globalnym, zapewniając także większą przejrzystość rynkową. We współczesnym wielobiegunowym świecie, coraz większego znaczenia nabierają porozumienia i więzi regionalne, a po fiasku Rundy Doha także bilateralne. Ponadto, co jest istotne z punktu widzenia teoretycznego, szczególnie w przypadku państw rozwijających się, osłabieniu ulegają uzasadnienia względów praktycznych, a zwiększa się znaczenie rozwiązań normatywnych. W przyszłości, w wyniku niezbędnych reform, WTO powinna nadal stymulować liberalizację handlu międzynarodowego, a także, bardziej niż dotychczas, wspierać rozwój państw rozwijających się, głównie poprzez aid for trade. W kwestiach finansowych i handlu międzynarodowego wyraźnie wzrosła rola i znaczenie grupy G-20. Zarówno WTO, jak i grupa G-20 powinny wspólnie podejmować i koordynować wysiłki na rzecz zasad promujących otwarty handel międzynarodowy, rozszerzający dostęp do rynku światowego państw rozwijających się. Poprzez wspieranie otwartych zasad handlowych w systemie globalnym wzmacniać się będzie równocześnie legitymizacja funkcjonowania grupy G-20.pl_PL
dc.description.abstractThe primary goal of this analysis is to present the necessity for the improvement of the system of international commerce and its reform. Detailed goals involve the presentation of the opportunities for a new model of the WTO’s functioning to emerge, curbing of EU agricultural neoprotectionism, the necessity of changing the system of direct payments following from the EU’s Common Agricultural Policy towards the WTO, the issues of food security, improvement of the food supply chain, and the increased importance of bilateral agreements and normative solutions, the increased role and significance of the G-20 as an important and influential global institution, and the necessity of increasing the integrity and transparency of derivatives on commodity markets. The failure of the WTO Doha round of negotiations resulted from the determined standpoint taken by the developing states on the issue of developed countries decreasing agricultural subsidies, and the difference of opinions between the US and EU on the issue of the level to which agricultural subsidies should be reduced. Given the perspective of the WTO, it is crucial to reduce the EU’s agricultural neoprotectionism and to continue the alignment of this policy’s mechanisms to the new conditions posed by the developing global economy and the principles of the WTO. Ensuring global food security is a particular challenge. The EU should also contribute to the improved functioning of the food market on a global and regional level, ensuring also more market transparency. In the modern multipolar world, regional agreements and relations are becoming increasingly important, and following the failure of the Doha round – bilateral ones as well. Also significant from the theoretical point of view, the practical reasons are becoming less significant in favor of normative solutions, in particular in the case of developing states. In future, the essential reforms of the WTO should allow it to continue to stimulate the liberalization of global commerce and, to a larger extent, support progress in developing countries, mainly owing to aid for trade. The role and significance of the G-20 has clearly increased, as concerns financial issues and international commerce. Both the WTO and G20 should jointly take steps to coordinate their efforts to promote the principles of open international commerce and increase the access of developing countries to the global market. Supporting open commercial principles in the global system will contribute to the legitimization of the G-20.pl_PL
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s. 59-84.pl_PL
dc.identifier.issn1426-8876
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10540
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl_PL
dc.subjectsystem handlu międzynarodowegopl_PL
dc.subjectmodyfikacjapl_PL
dc.subjectsystem of international commercepl_PL
dc.subjectmodificationpl_PL
dc.titleW kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowegopl_PL
dc.title.alternativeTowards the modification of the modern system of international commercepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
pp-4-2013-059-084.pdf
Size:
148.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.49 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego