Partycypacja partii politycznych w kreowaniu władz samorządowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

The participation of political parties in the creation of local authorities

Abstract

Jednostki samorządu terytorialnego stanowią bardzo ważne struktury w tworzeniu i realizacji polityki regionalnej na szczeblu województwa, jak również polityki lokalnej na szczeblu powiatu i gminy. W selekcji kandydatów do samorządowych organów władzy, pierwszoplanową rolę odgrywają partie polityczne. Partyjne procedury tworzenia i zatwierdzania list wyborczych na radnych, a także sposób wyboru jednoosobowych organów samorządowych mają niebagatelne znaczenie dla jakości regionalnych i lokalnych elit władzy. Na charakter przywództwa politycznego występującego na szczeblu regionalnym lub lokalnym niewątpliwy wpływ wywierają powiązania personalne struktur partyjnych z władzami samorządowymi, jak również typ kultury politycznej dominującej w danej społeczności. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie powyższych uwarunkowań związanych z wyłanianiem i funkcjonowaniem władz samorządowych.
Local authority units constitute significant structures in the creation and execution of regional policy at the regional level, as well as local policy at the district and municipal levels. Political parties play the leading role in selecting candidates for local government bodies. Party procedures for composing and approving councilors’ ballot papers, as well as the method of electing single person local authorities are crucial for the quality of regional and local elites of power. The character of political leadership at regional and local levels is undoubtedly influenced by personal relations between party structures and local authorities, as well as by the type of political culture that dominates in a given community. The subject of the paper is the presentation of the above determinants, regarding the appointment and functioning of local authorities.

Description

Sponsor

Keywords

partie polityczne, polityka regionalna, kultura polityczna, political parties, regional policy, political culture

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s. 187-199.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego