The cultural and social assimilation of immigrants, and systemic solutions - Poles in Norway and Ukrainians in Poland in the light of comparative research

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Kulturowa i społeczna asymilacja imigrantów a rozwiązania systemowe - Polacy w Norwegii i Ukraińcy w Polsce, w świetle badań porównawczych

Abstract

The article presents the problem of migration and assimilation of newcomers in the countries of residence. One of the main reasons for migration are economic and social considerations, this applies to both non-European arrivals and internal migration. The aim of this study, conducted by scholars from Norway and Poland, is to compare systemic solutions both within the social legislation and the functioning of the labor market with respect to Poles and Ukrainians, confronting them with existing barriers regarding the possibility of assimilation and obstacles related to the transformation of economic into settlement migration. The methodological and theoretical basis of the team’s research is comparative methods, including comparative politics. The research on immigrants was conducted using both quantitative methods - statistical and qualitative data analysis - and research using the in-depth interview method. Poles and Ukrainians are not at the same stage of formal migration due to the formal plane. According to the analysis, Ukrainians have much greater opportunities for actual assimilation than Poles in Norway. Smaller cultural differences and linguistic barriers to the Ukrainians in Poland are conducive to this process. If the state and Polish society take advantage of this situation and enable the settlement of Ukrainians and make their job offers more attractive, there is a chance that they will fill the emerging demographic gap. It would be for the benefit of both societies.
Przedmiotem analizy jest problem migracji oraz asymilacji przybyszów w krajach pobytu. Jednym z głównych powodów migracji są względy o charakterze ekonomicznym i społecznym, dotyczy to zarówno przybyszów spoza Europy, jak i migracji wewnętrznej. Celem badania przeprowadzonego przez uczonych z Norwegii oraz Polski jest porównanie rozwiązań systemowych zarówno w obrębie prawodawstwa socjalnego, jak i funkcjonowania rynku pracy w odniesieniu do Polaków oraz Ukraińców. Skonfrontowanie ich z istniejącymi barierami dotyczącymi możliwości asymilacji oraz przeszkód związanych z przekształceniem migracji zarobkowej w osiadłą. Podstawę metodologicznoteoretyczną zespołu stanowią metody komparatystyczne. Badania dotyczące imigrantów, prowadzone zostały przy użyciu metod zarówno ilościowych - analizy danych statystycznych, jak i jakościowych. Polacy i Ukraińcy nie znajdują się z uwagi na płaszczyznę formalną na tych samych etapach migracji, zakres ich praw nie jest taki sam. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, Ukraińcy mają dużo większe możliwości faktycznej asymilacji w Polsce niż Polacy w Norwegii. Sprzyjają temu procesowi mniejsze różnice kulturowe oraz bariery językowe w odniesieniu do Ukraińców w Polsce. Jeśli państwo i społeczeństwo polskie wykorzystają tę sytuację i umożliwią osiedlanie się Ukraińców, a także uatrakcyjnią im oferty pracy, istnieje szansa, iż wypełnią oni powstającą lukę demograficzną. Byłoby to z korzyścią dla obu społeczeństw.

Description

Sponsor

Keywords

migration, assimilation of immigrants, Poles in Norway, Ukrainians in Poland, migracja, asymilacja migrantów, Polacy w Norwegii, Ukraińcy w Polsce

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 4, s. 89-102.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego