NIEDOROZWÓJ MIESZKALNICTWA W POLSCE I JEGO KONSEKWENCJE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

HOUSING SHORTAGE IN POLAND AND ITS CONSEQUENCES

Abstract

We „Wprowadzeniu” autor przedstawił zakres pojęciowy pojęcia „niedorozwój mieszkalnictwa”, przedstawił jego cechy oraz informacje niezbędne dla jego charakterystyki i analizy. W drugiej części zawarto informacje o skali i dynamice ilościowego bezwzględnie niedorozwoju mieszkalnictwa w Polsce w dniach kolejnych spisów powszechnych oraz wskazano jego najważniejsze przyczyny; w trzeciej – zamieszczono syntetyczne informacje o istotnych, korzystnych zmianach standardu mieszkań w Polsce, a w kolejnej o również bardzo korzystnych zmianach przestrzennych rozmieszczenia naszych zasobów mieszkaniowych. Piątą, najobszerniejszą część artykułu, poświęcono licznym obiektywnym i subiektywnym determinantom niedorozwoju mieszkalnictwa w Polsce, a w ostatniej autor zaprezentował własny projekt zmian subwencjonowania polskiego budownictwa mieszkaniowego.
The paper is divided into six parts. The introductory part defines the concept of the housing shortage, determines its features and provides other information necessary for the analysis of the situation. The second part provides information on the scale and dynamics of the absolute shortage in housing in terms of numbers obtained in subsequent days of the census, identifying its main reasons, the third part contains synthetic information on the main positive developments in housing standards in Poland, the fourth provides information on the advantageous spatial changes related to the distribution of the housing resources. The fifth, and the longest part is devoted to a number of subjective and objective determinants responsible for the housing shortage in Poland. The last, sixth part, contains the author’s proposition of the modification of the system of subsidies in Polish housing industry.

Description

Sponsor

Keywords

Mieszkalnictwo, Housing, Niedorozwój, Shortage, Subwencje, Subsidies

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 115-135

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego