The influence of ICT on modern democracy. Selected dilemmas of electronic democracy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Wpływ ICT na współczesną demokrację. Wybrane dylematy wokół demokracji elektronicznej

Abstract

Due to rapid development of Information and Communication Technologies in all areas of public life, the influence of ICT on democracy has been becoming over the last years an increasingly popular research subject. Application of modern technologies influences work, education, trade, services and social relations on the professional, public and private space. ICTs are also applied to facilitate (and adapt technologically) processes that occur between political institutions, political parties and politicians – and voters. ICTs are increasingly applied in providing information and communications, as well as in elections. Taking all this into consideration, one can speak about a new paradigm of democracy assisted by electronic technologies. Next to traditional democracy, electronic democracy is becoming a popular concept defined in terms of information and communication technologies applied in order to increase citizen participation in democratic processes, both as concerns the quantity and the form of actual impact exerted by individuals on public institutions. The main objective of this study is to answer questions about the most important dilemmas related to e-democracy, and the most frequent concerns, and thereby challenges, posed by this new form of governance. These considerations are conducted in the context of the analysis of the influence of ICT on democratic principles, as well as citizen participation. The theoretical foundation for the analysis is provided by the theories by Tero Päivärinta and Øystein Sæbø, Joachim Åström, and Jan A. G. M. van Dijk. The paper is divided into several parts: the first one discusses the character of electronic democracy and its models, the second concerns the issue of ICT-assisted participation, and the third is devoted to the different dilemmas and challenges posed by electronic democracy.
Ze względu na szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach życia publicznego, wpływ ICT na demokrację staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularnym przedmiotem badań wśród przedstawicieli nauki. Zastosowanie nowoczesnych technologii jest bardzo widoczne w gospodarce, edukacji, bankowości, usługach, przejawiając się zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. ICT są również stosowane w celu ułatwienia/usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy instytucjami politycznymi, partiami politycznymi i politykami a wyborcami. W życiu politycznym nowoczesne technologie są stosowane zarówno w procesie informowania, w komunikowaniu, jak w procesie wyborczym. W związku z powyższym mówić można o nowym paradygmacie demokracji wspomaganej przez technologie elektroniczne. Obok demokracji rozumianej w tradycyjny sposób, demokracja elektroniczna staje się popularnym pojęciem definiowanym w kategoriach technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach demokratycznych. Głównym celem rozważań podjętych w niniejszym tekście jest odpowiedź na pytanie dotyczące najważniejszych dylematów związanych z e-demokracją oraz wybranych wyzwań pojawiających się w związku z tą nową formułą sprawowania władzy. Wywód prowadzony jest w kontekście wpływu ICT na zasady demokratyczne, jak i na udział obywateli w demokratycznym procesie decyzyjnym. Podstawą teoretyczną do analizy są ujęcia e-demokracji sformułowane przez następujących badaczy: Tero Päivärinta i Øystein Saebo, Joachim Åström i Jan A. G. M. van Dijk. Artykuł podzielono na kilka części: pierwsza dotyczy zdefiniowania demokracji elektronicznej i jej modeli, druga część poświęcona została kwestiom uczestnictwa wspieranego przez ICT, a w trzeciej części rozważań podniesiono zagadnienie różnych dylematów i wyzwań pojawiających się w związku z nowymi możliwościami e-demokracji.

Description

Sponsor

Keywords

electronic democracy, e-democracy, ICT, e-participation, demokracja elektroniczna, e-demokracja, ICT, e-partycypacja

Citation

Przegląd Politologiczny, 2016, nr 2, s. 33-47.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego